<Display Settings>

סעיף זה מתאר את הגדרות התצוגה.
<Button Display Order on Home Screen>
<Set>‏ <Preferences>‏ <Display Settings>
באפשרותך לסדר את הסדר שבו יופיעו הלחצנים במסך <Home>. התאמה אישית של המסך <Home>
<Default Screen After Startup/Restoration>
<Set>‏ <Preferences>‏ <Display Settings>
ניתן להגדיר את מסך ברירת המחדל המוצג באתחול/שחזור.
<Language>
<Set>‏ <Preferences>‏ <Display Settings>
ניתן לבחור את השפה המוצגת בתצוגה.

<Millimeter/Inch Entry Switch>
<Set>‏ <Preferences>‏ <Display Settings>
ניתן להגדיר אם להזין ערכים מספריים במילימטרים או באינצ'ים במסכים השונים המשמשים להזנת מספרים.
<Confirm When Loading Paper in Drawer>
<Set>‏ <Preferences>‏ <Display Settings>
ניתן להגדיר האם להציג את מסך האישור של הגדרות מגירת הנייר בעת הכנסתה למכשיר.
<Display Remaining Toner Error Message>
<Set>‏ <Preferences>‏ <Display Settings>
מציג מסך אזהרה המאפשר לך לזהות איזה צבע מתרוקן כאשר רמת הטונר נמוכה. הודעה זאת שימושית, מכיוון שהיא מאפשרת לך להכין מחסנית טונר חדשה מראש וכדומה.
<Delete Remaining Toner Error>
<Set>‏ <Preferences>‏ <Display Settings>
ניתן למחוק את מסך האזהרה המופיע כאשר רמת הטונר נמוכה אם ההגדרה <Display Remaining Toner Error Message> מוגדרת לאפשרות <On>.
<IP Address Display Settings>
<Set>‏ <Preferences>‏ <Display Settings>
ניתן להגדיר האם להציג את כתובת ה-IP במסך <Status Monitor>.
<Display Icon Showing Remaining Toner>
<Set>‏ <Preferences>‏ <Display Settings>
ניתן להגדיר אם להציג סמל המציין את כמות הטונר שנותרה במחסנית הטונר בפינה הימנית התחתונה של התצוגה.
<Display Mobile Portal>
<Set>‏ <Preferences>‏ <Display Settings>
ניתן להגדיר האם להציג את ה- <Mobile Portal> במסך <Home>.
A14Y-08F