<Volume Settings>

כל ההגדרות שמשמשות להפקת צליל האישור של לחיצה על מקש, הצליל המציין השלמה של תהליך הדפסה וכן צלילים אחרים, מופיעות עם תיאורים.

למידע על הליכי ההגדרה, ראה הגדרת צלילים.
<Entry Tone>
<Set>‏  <Preferences>‏  <Volume Settings>
ניתן להגדיר האם להפיק צליל בעת הלחיצה על המקשים בלוח הבקרה.
<Invalid Entry Tone>
<Set>‏  <Preferences>‏  <Volume Settings>
ניתן להגדיר האם להפיק צליל בעת ביצוע פעולת מקש בלתי חוקית, לדוגמה, בעת הזנה של ערך מספרי לא חוקי.
<Restock Supplies Tone>
<Set>‏  <Preferences>‏  <Volume Settings>
ניתן להגדיר האם להפיק צליל המציין שחיי מחסנית הטונר מתקרבים לסיומם.
<Warning Tone>
<Set>‏  <Preferences>‏  <Volume Settings>
ניתן להגדיר האם להפיק צליל שיתריע על בעיה שאירעה במכשיר, כגון נייר שנתקע, הפעלה שגויה או לחיצה על מקש לא פעיל.
<Job Done Tone>
<Set>‏  <Preferences>‏  <Volume Settings>
ניתן להגדיר האם להפיק צליל כאשר ההדפסה הושלמה.
<Sleep Mode Tone>
<Set>‏  <Preferences>‏  <Volume Settings>
ניתן להגדיר האם להפיק צליל כאשר המכשיר נכנס למצב שינה או יוצא ממנו.
<Login Tone>
<Set>‏  <Preferences>‏  <Volume Settings>
ניתן להגדיר האם להפיק צליל לאחר שהכניסה למערכת בוצעה בהצלחה.
A14Y-08R