לא ניתן להדפיס

בדוק זאת תחילה

האם מחוון מעבד/נתונים (בלוח הבקרה) מהבהב או מואר?

אם זה מהבהב או נדלק, יש מסמך שמעובד או שמחכה לעיבוד. המתינו לסיום העיבוד או בחרו את המסמך שברצונכם לתעדף מהמסך לצורך בדיקת מצב ההדפסה.
בדיקת סטטוס ההדפסה והיומן
הדפסת מסמכים שנשמרו במכשיר (דחיית הדפסה במתכוון)

האם מוצגת הודעה במסך?

הודעה מוצגת במסך כאשר ישנה שגיאה או בעיה במהלך הפעלת המכשיר.
מוצגת הודעה או מספר שלפניו יש "#" (קוד שגיאה)

האם <Auto Select> במצב <Off>?

כדי לעבור למצב הפעולה המתאים, שנה את כל הפריטים או את הפריטים שבהם אתה משתמש כדי <Yes>. לפרטים נוספים, ראה Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) באתר האינטרנט של המדריך המקוון.

האם הדפסת השהיה כפויה מופעלת?

אם האפשרות מופעלת, ייתכן שמסמכים לא יודפסו, בהתאם להגדרות שלהם.
קביעת תצורת הגדרות של דחיית הדפסה במתכוון

האם אתה מדפיס דרך שרת הדפסה באמצעות פקודת LPR?

בעת הדפסת נתוני PDF ברציפות באמצעות פקודת LPR, בצע משימה אחת בכל פעם במרווח שנקבע ב- <Timeout>. לפרטים נוספים, ראה Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) באתר האינטרנט של המדריך המקוון.
A14Y-09S