قسمت داخلی

شکاف‌های کارتریج تونر

کارتریج‌های تونر را در این شکاف‌ها قرار دهید: Y (زرد) در شکاف انتهایی سمت چپ، پس از آن M (سرخابی)، C (آبی دریایی) و K (مشکی). تعویض کارتریج تونر

واحد انتقال

اگر کاغذی داخل دستگاه گیر کرده است، راهنمای انتقال را بالا بیاورید تا کاغذ گیر‌کرده را خارج کنید. برطرف کردن گیر کاغذ

راهنمای انتقال

اگر کاغذ در داخل دستگاه گیر کرده است، واحد انتقال را بلند کنید و این راهنما را باز کنید تا کاغذ گیرکرده را بیرون بیاورید. برطرف کردن گیر کاغذ
A14W-00C