مشخص کردن اندازه و نوع کاغذ در سینی چندمنظوره

اگر اندازه و نوع کاغذ تعیین‌شده در درایور چاپگر با کاغذ واقعی که در سینی چندمنظوره بارگذاری می‌شود مطابقت نداشته باشد می‌تواند منجر به گیر کردن کاغذ یا سایر مشکلات چاپ شود.
1
کاغذ را در سینی چندمنظوره بارگذاری کنید. قرار دادن کاغذ در سینی چندمنظوره
صفحه تعیین اندازه و نوع کاغذ نشان داده می‌شود.
2
اندازه کاغذ را مشخص کنید.
درباره <Free Size>
اگر اغلب نیاز دارید کاغذ بارگذاری شده را تغییر دهید، روی <Free Size> تنظیم کنید؛ اینکار هر بار تعداد مراحل مورد نیاز برای تغییر تنظیمات را کاهش می‌دهد. همین‌طور می‌توانید زمانی که تنظیم در درایور چاپ به‌طور قابل ملاحظه‌ای با اندازه کاغذ بارگذاری شده تفاوت دارد یک پیام خطا نشان دهید. <Ppr Size Mismatch for Free Size Ppr Src>
اگر اندازه کاغذ نشان‌داده‌شده با اندازه کاغذ بارگذاری‌شده فرق دارد، ممکن است کاغذ به‌درستی بارگذاری نشود. دوباره کاغذ را در دستگاه قرار دهید.
هنگام قرار دادن کاغذ اندازه استاندارد در دستگاه
اندازه کاغذ را از <Paper Size‎> انتخاب کنید.
هنگام بارگذاری کاغذ اندازه سفارشی
هنگام بارگذاری پاکت نامه
3
نوع کاغذ را انتخاب کنید.
درباره <Free>
اگر اغلب نیاز دارید کاغذ بارگذاری شده را تغییر دهید، روی <Free> تنظیم کنید؛ اینکار هر بار تعداد مراحل مورد نیاز برای تغییر تنظیمات را کاهش می‌دهد. با این وجود، توجه داشته باشید که این تنظیم به دستگاه اجازه می‌دهد تا چاپ انجام دهد، حتی اگر عدم تطابقی بین تنظیم نوع کاغذ در درایور چاپگر وجود داشته باشد و نوع کاغذ در واقع در دستگاه بارگیری می‌شود.
زمانی که تنظیم نوع کاغذ در درایور چاپگر [Auto] است، دستگاه مانند زمانی عمل می‌کند که نوع کاغذ [Plain 1] است.
برای بررسی تنظیمات دقیق نوع کاغذ، <Details>‏ و سپس نوع کاغذی را که می‌خواهید بررسی کنید، انتخاب کنید.
A14W-011