سفارشی سازی نمایشگر

برای اینکه استفاده از صفحه <Home> آسان‌تر باشد، می‌توانید آن را سفارشی کنید.
سفارشی سازی صفحه <Home>
می‌توانید ترتیب موارد نشان داده شده را تغییر دهید و صفحه را سفارشی سازی کنید تا انتخاب عملکردها آسان تر شود.
تغییر زبان نمایش داده‌شده
می‌توانید زبانی را که روی صفحه نمایش نشان داده می‌شود، تغییر دهید.
A14W-03C