بررسی تعداد صفحات مورد نظر برای چاپ

شما می‌توانید تعداد کل صفحات چاپ‌شده را بررسی کنید. تعداد نتایج چاپی شامل نتایج چاپی از چاپ رسانه حافظه و لیست و همینطور نتایج چاپی از داده‌های رایانه است.
1
<Check Counter> را در صفحه <Home> انتخاب کنید. صفحه <Home>
2
<Counter Information> را انتخاب کنید.
3
تعداد کل صفحات چاپ‌شده را بررسی کنید.
‎<113: Total (Black & White/Small)>‎
کل تعداد صفحات برای چاپ سیاه و سفید را نشان می‌دهد (B4 یا اندازه‌های کوچکتر).
‎<123: Total (Full Clr + Single Clr/Small)>‎
کل تعداد صفحات برای چاپ رنگی را نشان می‌دهد (B4 یا اندازه‌های کوچکتر).
‎<301: Print (Total 1)>‎
کل تعداد صفحات برای چاپ را نشان می‌دهد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره <Monitoring Service>، با نمایندگی فروش یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید.
می‌توانید لیستی را چاپ کنید که تعداد برگه‌های استفاده شده برای چاپ را نشان می‌دهد.
Output Report <Counter Report>
برای کسب اطلاعات در مورد شرایط شمارش، با نمایندگی فروش یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید.
A14W-06Y