تنظیم درجه‌بندی رنگ

چنانچه درجه‌بندی رنگ نتیجه چاپ به شدت از سند اصلی هنگام چاپ تصویر متفاوت است، می‌توانید برای اصلاح درجه‌بندی رنگ تنظیمات (کالیبراسیون) انجام دهید.
انجام مکرر کالیبراسیون می‌تواند باعث کاهش عمر کارتریج تونر شود.
اجرای کالیبراسیون زمانی که سطح تونر کم است، ممکن است اثری منفی روی تعادل رنگ بگذارد. اگر این علامت را مشاهده کردید، توصیه می‌شود کارتریج تونری را که کم است تعویض کنید.
بررسی مقدار باقیمانده مواد مصرفی
اگر تونر کافی نباشد، ممکن است تنظیمات به‌طور مؤثر انجام نشود.
بسته به تغییرات محیط و شرایطی که دستگاه در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، تنظیم درجه‌بندی (کالیبراسیون) به‌طور خودکار در دستگاه انجام می‌شود.
1
<Set>‏  <Adjustment/Maintenance>‏ <Adjust Image Quality>‏ <Full Calibration> را انتخاب کنید.
2
را فشار دهید.
A14W-09F