محدود کردن استفاده از رسانه حافظه

گرچه رسانه‌های حافظه مانند دستگاه‌های حافظه USB راحتی را فراهم می‌کنند، اما اگر به درستی مدیریت نشوند می‌توانند منبع افشای اطلاعات نیز باشند. نحوه جلوگیری از استفاده از رسانه حافظه و در نتیجه ممانعت از چاپ داده‌های ذخیره‌شده در رسانه حافظه در این بخش توضیح داده شده است. جهت پیکربندی این تنظیمات، امتیازات سرپرست مورد نیاز است.
<Set>‏ <Function Settings>‏ <Access Files>‏ <Memory Media Settings>‏ <Use Print Function>‏ <Off> را انتخاب کنید.
A14W-062