<Data Management>

می‌توانید تنظیماتی را برای استفاده از داده‌هایی همچون اطلاعات تنظیمات دستگاه و داده‌های مقداردهی پیکربندی کنید.
<Import from USB Memory>
<Set>‏  <Management Settings>‏  <Data Management>‏  <Import/Export>
می‌توانید همه اطلاعات تنظیمات را از یک دستگاه حافظه USB وارد کنید.
<Export to USB Memory>
<Set>‏  <Management Settings>‏  <Data Management>‏  <Import/Export>
می‌توانید همه اطلاعات تنظیمات را به یک دستگاه حافظه USB صادر کنید.
<Restrict Import/Export from Web Service>
<Set>‏  <Management Settings>‏  <Data Management>‏  <Import/Export>
انتخاب کنید وارد کردن و صادر کردن عملیات‌ها با برنامه‌های "وبی" به جز Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) محدود شود یا خیر.
<Initialize Network Settings>
<Set>‏  <Management Settings>‏  <Data Management>
می‌توانید همه تنظیمات شبکه را به مقادیر پیش‌فرض کارخانه بازیابی کنید.مقداردهی اولیه تنظیمات
<Initialize All Set. without Network Set.‎>
<Set>‏  <Management Settings>‏  <Data Management>
می‌توانید همه تنظیمات دستگاه را به مقادیر پیش‌فرض کارخانه بازیابی کنید.مقداردهی اولیه تنظیمات
<Initialize All Data/Settings>
<Set>‏  <Management Settings>‏  <Data Management>
انتخاب کنید همه تنظیمات دستگاه به مقادیر پیش فرض کارخانه بازیابی شوند و داده‌های ذخیره شده در دستگاه به طور کامل پاک شوند. به‌طور معمول لازم نیست از این تنظیم استفاده کنید اما این مورد برای پاک کردن اطلاعات شخصی یا محرمانه زمان دور انداختن دستگاه مفید است. مقداردهی اولیه تنظیمات
A14W-099