انجام تنظیمات اترنت

اترنت استانداردی است که روش‌های ارتباطات درون یک LAN را تصریح می‌کند. معمولاً سیستم ارتباطات (half-duplex/full-duplex) و نوع اترنت (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) می‌توانند به‌طور خودکار تنظیم شوند. می‌توانید آنها را به‌طور مجزا و با تغییر تنظیمات به عملیات دستی نیز تنظیم کنید.
<Ethernet Driver Settings‎>‏ برای هر دو خط اصلی و خط فرعی موجود است. در صورت نیاز تنظیمات را ثبت کنید.
1
<Set> را در صفحه <Home> انتخاب کنید. صفحه <Home>
2
<Preferences>‏  <Network>‏  <Ethernet Driver Settings> را انتخاب کنید.
برای انجام تنظیمات اترنت برای خط فرعی، <Preferences>‏ <Network>‏ <Sub Line Settings>‏ <Ethernet Driver Settings> را انتخاب کنید.
3
انتخاب کنید تنظیمات اترنت به‌صورت خودکار یا به‌صورت دستی پیکربندی شود.
به‌طور معمول، <Auto Detect> را روی <On> تنظیم کنید. سیستم ارتباطات و نوع اترنت شناسایی و به‌طور خودکار پیکربندی می‌شوند.
پیکربندی خودکار تنظیمات اترنت
1
<Auto Detect>‏ <On> را انتخاب کنید.
انجام دستی تنظیمات اترنت
1
برای غیرفعال کردن ردیابی خودکار، تنظیمی را پیکربندی کنید.
<Auto Detect>‏  <Off> را انتخاب کنید.
2
<Communication Mode> را انتخاب کنید حالت ارتباط را انتخاب کنید.
<Half Duplex>
متناوباً داده ارتباطی را ارسال و دریافت می‌کند. زمانی که دستگاه از طریق نیمه دو رو به دستگاه شبکه وصل می‌شود انتخاب کنید.
<Full Duplex>
همزمان داده ارتباطی را ارسال و دریافت می‌کند. از این تنظیم برای بیشتر محیط‌ها استفاده کنید.
3
<Ethernet Type> را انتخاب کنید نوع اترنت را انتخاب کنید.
<10BASE-T>،‏ <100BASE-TX>، یا <1000BASE-T> در <Ethernet Type> را انتخاب کنید.
A14W-02S