تنظیم اتصال از طریق انتخاب روتر بی‌سیم

می‌توانید روترهای بی‌سیم موجود برای اتصال را جستجو کنید و یکی از آنها را از نمایشگر دستگاه انتخاب کنید. اگر استاندارد امنیت برای روتر LAN بی‌سیم WEP،‏ WPA/WPA2-PSK یا WPA3-SAE است، PSK یا کلید WEP را برای کلید شبکه وارد کنید. اطلاعات پیرامون SSID، کلید شبکه، استاندارد امنیت یا روش تأیید اعتبار/رمزگذاری و غیره را تأیید کنید و جایی بنویسید. بررسی SSID و کلید شبکه
تنظیمات امنیتی
اگر اتصال بی‌سیم از طریق انتخاب یک روتر بی‌سیم تنظیم شود، روش احراز هویت WEP روی <Open System>، یا روش رمزگذاری برای WPA/WPA2-PSK و WPA3-SAE روی <Auto> (AES-CCMP یا TKIP) تنظیم می‌شود. اگر می‌خواهید <Shared Key> را برای احراز هویت WEP انتخاب کنید یا می‌خواهید <AES-CCMP> را به‌عنوان روش رمزگذاری برای WPA/WPA2-PSK و WPA3-SAE مشخص کنید، اتصال را در <Enter Manually> تنظیم کنید. تنظیم اتصال با مشخص کردن تنظیمات دقیق
اگر استاندارد امنیت برای روتر LAN بی‌سیم شما WPA/WPA2-EAP/WPA3-EAP است، روش رمزگذاری روی AES-CCMP تنظیم می‌شود. همچنین، پیش از اتصال به LAN بی‌سیم، تنظیمات تأیید اعتبار IEEE 802.1X را برای دستگاه مشخص کنید. پیکربندی تنظیمات تأیید اعتبار IEEE 802.1X
1
<Set> را در صفحه <Home> انتخاب کنید. صفحه <Home>
2
<Preferences>‏  <Network>‏  <Wireless LAN Settings>‏  <SSID Settings> را انتخاب کنید.
3
<Select Access Point> را انتخاب کنید.
دستگاه شروع به جستجوی روترهای بی‌سیم موجود می‌کند.
4
یک روتر بی سیم انتخاب کنید، و به آن وصل شوید.
اگر تنظیم امنیت روتر LAN بی‌سیم WEP،‏ WPA/WPA2-PSK یا WPA3-SAE است
1
روتر LAN بی‌سیم مورد نظر برای استفاده را انتخاب کنید.
2
کلید شبکه را وارد کنید.
3
گزینه <Yes> را در صفحه تأیید انتخاب کنید.
وقتی پیکربندی تمام شد، صفحه <Connected.‎> نمایش داده خواهد شد.
اگر تنظیم امنیت روتر LAN بی‌سیم غیر از WEP،‏ WPA/WPA2-PSK یا WPA3-SAE است
1
روتر LAN بی‌سیم مورد نظر برای استفاده را انتخاب کنید <Yes> را در صفحه تأیید انتخاب کنید.
وقتی پیکربندی تمام شد، صفحه <Connected.‎> نمایش داده خواهد شد.
A14W-02C