Funkcje zarządzania

Funkcje uwierzytelniania

Jeśli jako serwer uwierzytelniania określony jest serwer Active Directory, wymagane jest następujące środowisko systemowe.
Oprogramowanie (system operacyjny):
Windows Server 2016*1/Windows Server 2019*1/Windows Server 2022*1
*1 Użytkownicy nie mogą zalogować się za pomocą uwierzytelniania Active Directory, jeśli dla zasad związanych z KDC (zasady grupy) jest włączony protokół ochrony Kerberos. Koniecznie należy wyłączyć protokół ochrony Kerberos.

Ustawienia Zapory Ogniowej

Podczas określania adresów IP w ustawieniach zapory można zdefiniować maksymalnie 16 adresów IP (lub zakresów adresów IP) zarówno dla IPv4, jak i IPv6.
Podczas określania adresów MAC w ustawieniach zapory ogniowej można określić maksymalnie 100 adresów MAC.
Wyjątki dotyczące adresów i numerów portów, które mogą być używane do komunikacji z wykorzystaniem linii podrzędnej i są domyślnie zarejestrowane poniżej.
Adresy wyjątków:
0.0.0.1 do 255.255.255.255
Numery portów wyjątków:
53, 67, 68, 80, 161, 443, 515*, 631*, 3702, 5353, 5357, 5358, 8000*, 8080, 8443*, 9013, 9100*, 10443*, 20010*, 47545
* Wyłącznie filtr ruchu przych.

Rejestracja kluczy i certyfikatów

Instalując klucz lub certyfikat CA z komputera, należy dopilnować, aby instalowane elementy spełniały następujące wymagania:
Format
Klucz: PKCS#12*1
Certyfikat CA: X.509 DER/PEM
Rozszerzenie pliku
Klucz: „.p12” lub „.pfx”
Certyfikat CA: „.cer” lub „.pem”
Algorytm klucza publicznego
(i długość klucza)
RSA (512 bitów, 1024 bity, 2048 bitów, 4096 bitów)
DSA (1024 bity, 2048 bitów, 3072 bity)
ECDSA (P256, P384, P521)
Algorytm podpisu certyfikatu
RSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384*2, SHA-512*2, MD2, MD5
DSA: SHA-1
ECDSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Algorytm odcisku palca certyfikatu
SHA-1
*1 Wymagania dla certyfikatu zawartego w kluczu są zgodne z certyfikatami CA.
*2 Algorytmy SHA384-RSA i SHA512-RSA są dostępne tylko w przypadku, gdy długość klucza RSA wynosi co najmniej 1024 bity.

Rejestracja list unieważnionych certyfikatów (CRL)

Można zarejestrować maksymalnie 50 list unieważnionych certyfikatów (CRL). Należy jednak pamiętać, że nie można zarejestrować listy CRL w poniższych przypadkach.
Rozmiar danych listy CRL przekracza 1 MB.
Używany jest nieobsługiwany algorytm podpisu.
Liczba unieważnionych certyfikatów zarejestrowanych w jednym pliku CRL przekracza 10 000.

Definicja terminu „Słabe szyfrowanie”

Jeśli wybrano opcję [Zabroń używania słabego szyfrowania], korzystanie z poniższych algorytmów jest zabronione.
Hashowanie:
MD4, MD5, SHA-1
HMAC:
HMAC-MD5
Kryptosystem klucza wspólnego:
RC2, RC4, DES
Kryptosystem klucza publicznego:
Szyfrowanie RSA (512 bitów/1024 bity), podpis RSA (512 bitów/1024 bity), DSA (512 bitów/1024 bity), DH (512 bitów/1024 bity)
Nawet gdy wybrano opcję [Zabroń używania klucza/certyfikatu ze słabym szyfro.], możliwe jest użycie algorytmu skrótu SHA-1, który jest używany do podpisywania certyfikatu głównego.

Standardowy algorytm FIPS 140-2

Jeśli wybrano opcję [Format. Metody Szyfrowania na FIPS 140-2], użycie następujących algorytmów jest zabronione.
Hashowanie:
MD4, MD5, SHA-1 (na inne potrzeby niż szyfrowanie TLS)
Kryptosystem klucza wspólnego:
RC2, RC4, DES, PBE
Kryptosystem klucza publicznego:
Szyfrowanie RSA (512 bitów/1024 bity), podpis RSA (512 bitów/1024 bity), podpis DSA (512 bitów/1024 bity), DH (512 bitów/1024 bity)

Zarządzanie rejestrami

Poniżej przedstawiono typy rejestrów, którymi można zarządzać w urządzeniu. Zebrane rejestry można wyeksportować w formacie pliku CSV.
Typ rejestru
Numer oznaczający „Typ rejestru” w pliku CSV
Opis
Rejestr zadań
1001
Ten rejestr zawiera informacje związane z zakończeniem zadań drukowania.
Rejestr odbioru
8193
Ten rejestr zawiera informacje związane z odbiorem.
Rejestry mogą zawierać do 40 000 rekordów. Kiedy liczba rekordów przekroczy 40 000, są one usuwane, zaczynając od najstarszych rekordów.

Importowanie/Eksportowanie danych ustawień

Patrz Ustawienia/Rejestracja.

Obsługa serwera SCEP

Obsługiwana jest wyłącznie usługa rejestracji urządzeń sieciowych (NDES) dostępna w systemach Windows Server 2008, R2/2012 i R2/2016.
A15A-0AU