Przeglądanie instrukcji Podręcznik użytkownika

W tej części opisano symbole, przyciski, ekrany oraz inne elementy używane w dokumencie Podręcznik użytkownika. Ostrzeżenia i uwagi są również podane w dokumencie „Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa” dołączonym do urządzenia. Należy zapoznać się również z tymi instrukcjami.
Symbole
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa, ograniczeń, obsługi urządzenia, przydatne wskazówki oraz inne informacje zostały oznaczone za pomocą podanych poniżej symboli.
Wskazuje ostrzeżenia dotyczące czynności, których niepoprawne wykonanie może grozić śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała. Aby użytkować urządzenie w sposób bezpieczny, należy bezwzględnie przestrzegać tych ostrzeżeń.
Wskazuje środek ostrożności zapobiegający ryzyku odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia, innego niż awaria produktu wynikająca z niewłaściwego użytkowania. Aby użytkować urządzenie w sposób bezpieczny, należy bezwzględnie przestrzegać tych uwag.
Wskazuje operację, której nie wolno przeprowadzać. Należy uważnie zapoznać się z tymi pozycjami, aby na pewno nie wykonać opisanych w nich operacji.
Wskazuje na ważne wymagania eksploatacyjne i ograniczenia, których należy przestrzegać podczas użytkowania urządzenia. Należy bezwzględnie przestrzegać tych ważnych wskazówek, aby uniknąć awarii, usterek lub uszkodzenia mienia spowodowanych nieprawidłową obsługą urządzenia.
Oznacza wyjaśnienie czynności lub dodatkowe informacje dotyczące procedury.
Oznacza przydatne funkcje lub wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia.
Klawisze i przyciski
Klawisze na panelu sterowania oraz przyciski na ekranie komputera są oznaczone w poniższy sposób.
Typ
Przykład
Klawisze na panelu sterowania
Ustawienia wyświetlone na panelu sterowania
<Ustawienia Funkcji>
<Anulować?>
Przyciski i inne tekstowe elementy interfejsu wyświetlone na ekranie komputera
[Właściwości]
[OK]
//
Przyciski , na panelu sterowania służą do wybierania docelowego elementu w ustawieniach, przy czym ich opis w dokumencie Podręcznik użytkownika jest zwyczajowo pomijany. Operacja wyboru <XXXXX> przy użyciu lub i nacisnięciu jest wyrażona w sposób przedstawiony poniżej w programie Podręcznik użytkownika.
1
Wybierz <XXXXX>.
Ekran
Wygląd ekranów użytych w tym podręczniku może nieznacznie odbiegać od rzeczywistych ekranów w zależności od systemu operacyjnego. Również wygląd okien sterownika drukarki oraz innych aplikacji może różnić się w zależności od wersji używanego oprogramowania.
Ilustracje
Ilustracje zawarte w instrukcji Podręcznik użytkownika pochodzą z urządzenia LBP732Cdw, o ile nie zaznaczono inaczej.
A15A-003