Ustawianie połączenia z wykorzystaniem trybu przycisku WPS

Jeżeli ruter obsługuje tryb przycisku WPS, możesz łatwo nawiązać połączenie naciskając na ten przycisk na ruterze.
<Ustaw> <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia sieci bezprzewodowej LAN>  <Tryb przycisku WPS>  wybierz <Tak> na ekranie potwierdzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze bezprzewodowym
Po wykryciu rutera bezprzewodowej sieci LAN i zakończeniu konfiguracji, wyświetlony zostanie ekran <Połączono.>.
W zależności od danego urządzenia sieciowego, może być konieczne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku WPS przez 2 sekundy lub dłużej. Patrz instrukcje obsługi danych urządzeń sieciowych, aby uzyskać więcej informacji.
Jeżeli dla rutera bezprzewodowego ustawiono uwierzytelnianie WEP, połączenie z wykorzystaniem WPS może nie być dostępne.
A15A-02A