Nastavenie adresy IPv4 vedľajšej linky

Zadajte adresu IPv4, ktorá sa bude používať pre vedľajšiu linku.
Na vedľajšej linke možno používať len adresy IPv4.
1
Vyberte položku <Nastaviť> na obrazovke <Domov>. Obrazovka <Domov>
2
Vyberte položku <Predvoľby>  <Sieť>  <Nastavenia vedľajšej linky>.
3
Vyberte možnosť <Nastavenia IP adresy> a nastavte IP adresu vedľajšej linky.
Automatické prideľovanie a manuálne zadanie je možné nastaviť aj súčasne. Ak nastavíte obidve možnosti a zároveň zrušíte výber možnosti [Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired] v Remote UI (Vzdialené PR), v prípade, že sa nepodarí získať adresu IP automaticky, použije sa manuálne zadaná adresa IP.
Automatické prideľovanie adresy IP prostredníctvom protokolu DHCP
1
Vyberte položku <Nastavenia IP adresy>  <Automaticky získať>.
2
Vyberte položku <DHCP>.
Ak je zvolená možnosť <DHCP>, bez ohľadu na to, či je v danom prostredí k dispozícii DHCP, spustí sa nastavené spojenie a overí sa, či sú k dispozícii sieťové služby. Ak DHCP nepoužívate, túto položku sa odporúča nevoliť.
Ručné zadanie adresy IP
1
Konfigurujte nastavenie, aby sa deaktivovalo automatické získavanie.
Vyberte položku <Automaticky získať>  <Vyp.>.
2
Vyberte položku <Získať ručne>.
3
Znova zadajte IP adresu a masku podsiete.
Zadajte tieto hodnoty na každej obrazovke pomocou číselných tlačidiel a stlačte tlačidlo .
Po pripojení do inej siete prostredníctvom smerovača zadajte adresu brány a vykonajte tiež konfiguráciu nastavenia <Nastavenia statického smerovania>. Nastavenie statického smerovania
A15K-02R