Nastavenie siete Ethernet

Ethernet je štandard, ktorým sa stanovujú spôsoby komunikácie v rámci siete LAN. Komunikačný systém (polovičný duplex/úplný duplex) a typ siete Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) je možné nastaviť automaticky. Ak ich potrebujete nastaviť oddelene, prepnite dané nastavenie na manuálnu obsluhu.
<Nastavenia ovládača Ethernet> existuje pre hlavnú aj vedľajšiu linku. Zaregistrujte nastavenia podľa potreby.
1
Vyberte položku <Nastaviť> na obrazovke <Domov>. Obrazovka <Domov>
2
Vyberte položky <Predvoľby>  <Sieť>  <Nastavenia ovládača Ethernet>.
Ak chcete špecifikovať nastavenia siete Ethernet pre vedľajšiu linku, vyberte položky <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia vedľajšej linky> <Nastavenia ovládača Ethernet>.
3
Vyberte, či chcete nastavenia siete Ethernet konfigurovať automaticky alebo manuálne.
Za bežných podmienok nastavte položku <Autodetekcia> na možnosť <Zap.>. Komunikačný systém a typ siete Ethernet sa zistia a automaticky nakonfigurujú.
Automatické konfigurovanie nastavení siete Ethernet
1
Vyberte položky <Autodetekcia> <Zap.>.
Ručné nastavenie siete Ethernet
1
Konfigurujte nastavenie, aby sa deaktivovalo automatické rozpoznanie.
Vyberte položku <Autodetekcia>  <Vyp.>.
2
Vyberte možnosť <Režim komunikácie>  vyberte režim komunikácie.
<Polovičný duplex>
Striedavo odosiela a prijíma údaje komunikácie. Vyberte túto položku, keď je zariadenie pripojené k sieťovému zariadeniu pomocou polovičného duplexu.
<Úplný duplex>
Súčasne odosiela a prijíma údaje komunikácie. Toto nastavenie použite pre väčšinu prostredí.
3
Vyberte možnosť <Typ siete Ethernet> vyberte typ siete Ethernet.
Vyberte položku <10BASE-T>, <100BASE-TX> alebo <1000BASE-T> v ponuke <Typ siete Ethernet>.
A15K-02U