Paziņojums

IPv6Ready logotips

Šajā izstrādājumā iekļautais protokola steks ir ieguvis logotipu “IPv6 Ready” (2. posms), ko ieviesa IPv6 forums.

Informācija par izstrādājumu, kas jānorāda saskaņā ar KOMISIJAS REGULU (ES) nr. 801/2013, kas groza regulu (EK) nr. 1275/2008

Izstrādājuma elektroenerģijas patēriņš tīklierosas gatavībā, ja visas vadu tīkla pieslēgvietas ir pievienotas un visas bezvadu tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas (ja tās ir pieejamas vienlaikus).
Modeļa nosaukums
Izstrādājuma elektroenerģijas patēriņš tīklierosas gatavībā
LBP732Cdw
3,0 W vai mazāk
Iepriekš norādītie rādītāji ir faktiskie rādītāji vienai nejauši izvēlētai iekārtai, tādēļ tie var atšķirties no faktiski izmantotās iekārtas rādītājiem. Mērījumi veikti, nepievienojot un/vai neaktivizējot tīkla papildu pieslēgvietas.

EEIA un bateriju direktīva

Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)
Šie simboli norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), Direktīvai (2006/66/EK) par baterijām un akumulatoriem, un akumulatoru atkritumiem, ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK, un vietējiem tiesību aktiem šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
Ja zem iepriekš norādītā simbola ir uzdrukāts ķīmiskais simbols, saskaņā ar direktīvu par baterijām un akumulatoriem tas nozīmē, ka šīs baterijas vai akumulatori satur smagos metālus (Hg = dzīvsudrabs, Cd = kadmijs, Pb = svins) un to koncentrācijas līmenis pārsniedz direktīvā par baterijām un akumulatoriem minēto piemērojamo slieksni.
Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju un akumulatoru pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās.
Jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu.
Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par šāda veida izstrādājumu nodošanu otrreizējai pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvaroto organizāciju vai iestādi, kas veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai apmeklējiet tīmekļa vietni
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Vides informācija

Samaziniet ietekmi uz vidi un ietaupiet naudu
Enerģijas patēriņš un darbības laiks
Ierīces patērētais elektroenerģijas daudzums ir atkarīgs no ierīces lietojuma. Šis izstrādājums ir izstrādāts un iestatīts tā, lai jūs varētu samazināt ar elektroenerģiju saistītās izmaksas. Pēc pēdējās drukāšanas darbības iekārta pāriet gatavības režīmā. Šajā režīmā iekārta vajadzības gadījumā var nekavējoties drukāt vēlreiz. Ja izstrādājums ilgāku laiku netiek izmantots, ierīce pāriet enerģijas taupīšanas režīmā.
Šajos režīmos ierīces patērē mazāk enerģijas (vatos).
Ja vēlaties iestatīt ilgāku darbības laiku vai pilnībā deaktivizēt enerģijas taupīšanas režīmu, ņemiet vērā, ka šādā gadījumā ierīce varēs pāriet uz zemāku enerģijas patēriņu tikai pēc ilgāka laika perioda vai to nevarēs vispār.
Uzņēmums Canon neiesaka pagarināt noklusējuma optimizēto darbības laiku.
Energy Star®
Energy Star® programma ir brīvprātīga shēma, kas veicina energoefektīvu modeļu izstrādi un iegādi, lai palīdzētu līdz minimumam samazināt ietekmi uz vidi.
Uz izstrādājumiem, kas atbilst Energy Star® programmas stingrajām prasībām attiecībā uz vides priekšrocībām un enerģijas patēriņu, ir atbilstoši norādīts Energy Star® logotips.
Papīra veids
Šo izstrādājumu var izmantot drukāšanai uz atkārtoti pārstrādāta un jauna papīra (sertificēta atbilstoši vides pārvaldības shēmai), kas atbilst standarta EN12281 vai līdzīga kvalitātes standarta prasībām. Papildus šīm iespējām izstrādājums var atbalstīt drukāšanu uz materiāliem, kuru svars nepārsniedz 64 g/m2.
Jo vieglāks papīrs, jo mazāks resursu patēriņš un jūsu drukāšanas vajadzību vides pēdas nospiedums.
Divpusējā drukāšana (attiecas tikai uz standarta divpusējās drukāšanas izstrādājumiem)
Izmantojot divpusējās drukāšanas iespēju, iekārta var automātiski drukāt uz abām papīra pusēm, tādējādi palīdzot samazināt papīra patēriņu un līdz ar to arī vērtīgu resursu lietojumu.
Divpusējās drukāšanas funkcija ir automātiski iespējota iestatīšanas un draiveru instalēšanas laikā, un uzņēmums Canon stingri iesaka neatspējot šo funkciju. Ir ieteicams arī turpmāk pastāvīgi izmantot šī izstrādājuma divpusējās drukas funkciju, lai samazinātu darba ietekmi uz vidi.

Atbrīvošanās no izmantotajām tonera kasetnēm

Lai sargātu apkārtējo vidi un efektīvāk izmantotu resursus, Canon aicina utilizēt un pārstrādāt izmantotās tonera kasetnes. Lūdzu, piedalieties tonera kasetņu utilizācijā (resursu atkārtotā izmantošanā). Papildinformāciju par resursu atkārtotu izmantošanu skatiet Canon tīmekļa vietnē:
global.canon/ctc
Atbrīvojoties no tonera kasetnēm ievietojiet tās oriģinālajā iepakojumā, lai novērstu tonera izbiršanu, un atbrīvojieties no kasetnēm atbilstoši jūsu valstī spēkā esošajiem norādījumiem.

Preču zīmes

Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
Adobe, Acrobat un Reader ir uzņēmuma Adobe Systems Incorporated reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014 all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X un Safari ir Apple Inc. prečzīmes.
Google Chrome, Chrome OS, Chromebook un Android ir Google LLC prečzīmes.
Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project(www.freetype.org).
All rights reserved.
Java ir Oracle un/vai tās saistīto uzņēmumu reģistrēta preču zīme.
Adobe, PostScript un PostScript logotips ir uzņēmuma Adobe Systems Incorporated reģistrētas vai nereģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
PDF logotips ir uzņēmuma Adobe Systems Incorporated reģistrēta vai nereģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.
McAfee un McAfee logotips ir uzņēmuma McAfee LLC nereģistrētas vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs. Visas citas nereģistrētās vai reģistrētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Autortiesības © 2018 McAfee LLC
Visi šajā dokumentā minētie zīmolu un produktu nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Atruna

Informācija šajā dokumentā var tikt mainīta bez brīdinājuma.
CANON INC. NESNIEDZ NEKĀDA VEIDA TIEŠU VAI NETIEŠU GARANTIJU ATTIECĪBĀ UZ ŠO ROKASGRĀMATU, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM PAR TIRGUS PIEPRASĪJUMU, NODERĪBU KONKRĒTAM LIETOŠANAS MĒRĶIM VAI LIETOŠANU PRET JEBKURU PATENTA TIESĪBU PĀRKĀPŠANU, JA VIEN NAV NOTEIKTS CITĀDI. CANON INC. NEUZŅEMAS ATBILDĪBU NE PAR KĀDIEM TIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, NE ARĪ ZAUDĒJUMIEM UN IZDEVUMIEM, KAS RADUŠIES ŠĪS ROKASGRĀMATAS LIETOŠANAS REZULTĀTĀ.
Ja rokasgrāmatu nevar skatīt PDF formātā, lejupielādējiet Adobe Acrobat Reader no Adobe Systems tīmekļa vietnes (https://get.adobe.com/reader/).

Autortiesības

Šī dokumenta satura pilnīga vai daļēja reproducēšana bez atļaujas ir aizliegta.
V_230207
A158-006