Drukāšanas statusa un vēstures pārbaude

Varat pārbaudīt drukāšanas uzdevumu gaidīšanas statusu un to, vai drukāšanas laikā nav radusies kļūda. Ir pieejamas arī tādas darbības kā konkrēta dokumenta drukāšana pirms citiem dokumentiem, kā arī īslaicīga drukāšanas aizturēšana vai atcelšana.
Ja tiek izmantota personiskās autentifikācijas pārvaldība, jūs varat ierobežot lietotāju iespējas veikt ekrānā <Stat.pārraudz.> redzamos citu lietotāju darbus. <Ierobežot piekļ. citu lietotāju darbiem>
1
Nospiediet  (Statusa pārraudzība).
2
Izvēlieties <Drukas darbs>.
3
Atlasiet drukāšanas statusus un žurnālus.
Drukāšanas statusa pārbaude
1
Ekrānā <Darba statuss>, atlasiet dokumentu, kura statuss jāpārbauda.
Parāda detalizētu informāciju par dokumentu.
Drukāšanas vēstures pārbaude
1
Ekrānā <Darbu žurnāls> atlasiet vienumu  atlasīt dokumentu, kura vēsture jāpārbauda.
Statuss <OK> tiek parādīts, ja dokuments ir sekmīgi izdrukāts, savukārt statuss <Error> tiek parādīts, ja dokumenta drukāšana neizdevās, jo drukāšana tika atcelta vai radās kļūda.
Parāda detalizētu informāciju par dokumentu.
A158-03U