כניסה למכשיר

אם ניהול מזהי המחלקה מופעל, או אם מזהי מנהל המערכת מופעלים, עליך להיכנס למערכת לפני השימוש במכשיר. כאשר מסך הכניסה מופיע, השתמש בהליך הבא כדי להזין את מזהה המחלקה ואת קוד ה-PIN.
אם מוגדרת האפשרות <Auto Reset Time>, המשתמש יוצא אוטומטית מהמערכת אם לא יתבצעו כל פעולות במשך פרק זמן מוגדר. <Auto Reset Time>
1
בחר <Department ID> או <System Manager ID>.
2
הזן את המזהה, ולחץ על .
3
בחר <PIN‎>.
4
הזן את קוד ה-PIN ולחץ על .
5
לחץ .
אם הכניסה למערכת התבצעה בהצלחה, פונקציות המכשיר יהפכו זמינות.
התנתק מהמערכת לאחר השימוש.
A150-03C