כוונון איכות ההדפסה

התאם את ההגדרות להלן אם תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון.

כוונון הדרגתיות

אם הפקת מעבר הצבע ההדרגתי מאוד ירודה והמעבר ההדרגתי המודפס שונה משמעותית מהנתונים המקוריים, יש לבצע כוונון כדי לשפר את הפקת המעבר ההדרגתי.

כוונון אוטומטי של רישום הצבע ושל עוצמת הצבע

כוונון אוטומטי (כיול) מבוצע כדי למנוע רישום שגוי של צבעים ולוודא שעוצמת הצבע המקורית תופק כהלכה.

כוונון מיקום ההדפסה

ניתן לכוונן את מיקום ההדפסה כאשר ההדפסה נוטה לצד אחד או חורגת מטווח ההדפסה.

הפחתת כמות הטונר

ניתן למנוע קיבוע של טונר עודף על הנייר כדי להפחית כשל בהדפסה כגון קיבוע טונר גרוע או נזילה דרך הדף.
A150-09F