הגדרות/רישום

כדי להתאים אישית את המכשיר בהתאם לסביבה ולצרכים שלך, קבע את תצורת ההגדרות המתוארות בפרק זה. מסך ההגדרות/רישום מוצג על-ידי בחירה באפשרות <Set> במסך <Home>.
סעיף זה מסביר מה כל חלק בתפריט ההגדרות יכול לקבוע.
יתכן שחלק מההגדרות לא יוצגו בהתאם לתצורה של הציוד האופציונלי המותקן במכשיר.
חלק מהשינויים עשויים לא לבוא לידי ביטוי מיד, כתלות בהגדרות. במקרה כזה, הכרחי לבצע אחת מהפעולות הבאות.
בחר באפשרות <Yes> במסך שבו אתה מאשר אם ברצונך לבצע שינויים.
בחר באפשרות <Apply Set. Changes> במסך <Home>.
הפעל את המכשיר מחדש.
A150-073