קביעת הגדרות ה-Ethernet

Ethernet הוא תקן שקובע מצבי תקשורת בתוך LAN. בדרך כלל, ניתן להגדיר אוטומטית את מערכת תקשורת (דו-סטרית למחצה/דו-סטרית מלאה) ואת סוג Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T). ניתן להגדיר אותם בנפרד על ידי שינוי ההגדרה להפעלה ידנית.
<Ethernet Driver Settings> קיימות עבור הקו הראשי והקו המשני. רשום את ההגדרות כנדרש.
1
בחר באפשרות <Set> במסך <Home>. המסך <Home>
2
בחר <Preferences>‏  <Network>‏  <Ethernet Driver Settings>.
כדי לקבוע את הגדרות ה-Ethernet עבור הקו המשני, בחר על <Preferences>‏ <Network>‏ <Sub Line Settings>‏ <Ethernet Driver Settings>.
3
בחר אם לקבוע את תצורת הגדרות ה-Ethernet אוטומטית או באופן ידני.
בדרך כלל, הגדר את <Auto Detect> לאפשרות <On>. מערכת התקשורת וסוג ה-Ethernet מזוהים והתצורה נקבעת אוטומטית.
קביעה אוטומטית של תצורת הגדרות ה-Ethernet
1
בחר <Auto Detect>‏ <On>.
קביעה ידנית של הגדרות ה-Ethernet
1
קבע את תצורת ההגדרה כך שזיהוי אוטומטי יושבת.
בחר <Auto Detect>‏  <Off>.
2
בחר <Communication Mode>‏ בחר את מצב התקשורת.
<Half Duplex>
שולח ומקבל נתוני תקשורת לחלופין. בחר באפשרות זו כאשר המכשיר מחובר להתקן רשת שמשתמש בחצי דופלקס.
<Full Duplex>
שולח ומקבל נתוני תקשורת בו-זמנית. השתמש בהגדרה זו עבור רוב הסביבות.
3
בחר <Ethernet Type>‏ בחר את סוג ה-Ethernet.
בחר <10BASE-T>,‏ <100BASE-TX>, או <1000BASE-T> באפשרות <Ethernet Type>.
A150-02U