הגדרת החיבור על ידי ציון הגדרות מפורטות

אם ברצונך להגדיר את הגדרות האבטחה באופן מפורט או שאינך מצליח להגדיר חיבור אלחוטי באמצעות ההליכים האחרים, הזן באופן ידני את כל הפרטים הנדרשים לחיבור LAN אלחוטי. אשר ורשום מבעוד מועד מידע אודות ה-SSID שלך, מפתח הרשת, תקן אבטחה, או שיטת אימות/הצפנה, וכו'.בדיקת ה-SSID ומפתח הרשת
1
בחר באפשרות <Set> במסך <Home>. המסך <Home>
2
בחר <Preferences>‏  <Network>‏  <Wireless LAN Settings>‏  <SSID Settings>.
3
בחר <Enter Manually>‏ הזן את ה-SSID שסימנת.
הזן את ה-SSID ובחר <Apply>.
להוראות נוספות אודות אופן הזנת טקסט, ראה הזנת תווים.
4
ציין את הגדרות האבטחה ב- <Security Settings>.
שימוש ב-WEP
1
בחר <WEP‎>.
2
בחר שיטת אימות.
כדי להשתמש במפתח ה-WEP כסיסמה, בחר <Shared Key>.
כאשר ההגדרה <Open System> נבחרה, מתרחשת שגיאת אימות במהלך החיבור אם הנתב האלחוטי משתמש באימות מפתח משותף. במקרה כזה, המכשיר משנה באופן אוטומטי את ההגדרה ל-<Shared Key> ומבצע ניסיון נוסף להתחבר.
3
בחר את מפתח ה-WEP שברצונך לערוך.
בחר <Edit WEP Key>‏ בחר אפשרות אחת מתוך <WEP Key 1> עד <WEP Key 4>.
ניתן לרשום עד ארבע מפתחות WEP.
4
הזן את מפתח הרשת שסימנת.
הזן את מפתח הרשת ובחר <Apply>.
5
בחר את מפתח ה-WEP שברצונך להשתמש.
בחר <Select WEP Key>‏ בחר את מפתח ה-WEP שערכת.
שימוש ב-WPA-PSK, WPA2-PSK או WPA3-SAE
1
בחר <WPA/WPA2-PSK>,‏ <WPA2-PSK/WPA3-SAE> או <WPA3-SAE>.
2
בחר שיטת הצפנה.
כדי להגדיר את המכשיר לבחירה אוטומטית ב-AES-CCMP או TKIP, בהתאם להגדרת הנתב האלחוטי, לחץ על <Auto>.
אם בחרת <WPA3-SAE> בשלב 1, המשך לשלב הבא.
3
הזן את מפתח הרשת שסימנת.
הזן את מפתח הרשת ובחר <Apply>.
שימוש ב-WPA-EAP, WPA2-EAP או WPA3-EAP
1
בחר <WPA/WPA2-EAP‎>.
2
בחר <Yes> במסך האימות.
5
בחר <Yes> במסך האימות.
 לאחר זיהוי נתב ה-LAN האלחוטי וסיום קביעת התצורה, יוצג המסך <Connected.‎>.
A150-02F