تنظیم صداها

دستگاه در شرایط مختلفی صدا تولید می‌کند، از جمله هنگام فشار دادن کلید‌های پنل کنترل، یا هنگام درست عمل نکردن دستگاه. می‌توانید هر صدا را به‌صورت مجزا تنظیم کنید.
1
<Set> را در صفحه <Home> انتخاب کنید. صفحه <Home>
2
<Preferences>‏ <Volume Settings> را انتخاب کنید.
3
تنظیمی انتخاب کنید سپس <On> یا <Off> را انتخاب کنید.
تنظیم موارد
توضیحات
<Entry Tone>
صدایی که هنگام فشار دادن کلیدهای پنل کنترل تولید می‌شود
<Invalid Entry Tone>
صدایی که هنگام انجام عملیات کلید نامعتبر تولید می‌شود، یا صدایی که هنگام وارد کردن عددی خارج از محدوده معتبر تولید می‌شود
<Restock Supplies Tone>
هنگام کم بودن مقدار تونر این صدا تولید می‌شود
<Warning Tone>
هنگام عملکرد نادرست مانند گیر کردن کاغذ یا بروز خطا، این صدا تولید می‌شود
<Job Done Tone>
زمانی که عملیاتی مانند چاپ کامل است این صدا تولید می‌شود
<Sleep Mode Tone>
اگر <Quick Startup Settings for Main Power> را روی <On> تنظیم کنید، وقتی دستگاه وارد حالت خواب می‌شود یا وقتی دستگاه خاموش می‌شود، این صدا تولید می‌شود. (بسته به شرایط، دستگاه به سرعت راه‌اندازی نمی‌شود و صدا شنیده نمی‌شود.)
<Login Tone>
این صدا هنگام ورود موفق به سیستم تولید می‌شود
A14X-03J