مقدمه

این فصل دستورالعمل‌های مربوط به نحوه استفاده از ‏راهنمای کاربر، سلب مسئولیت‌ها، اطلاعات حق نسخه‌برداری و سایر اطلاعات مهم مربوط به مشتریان را شرح می‌دهد. در صورت نیاز این بخش را مطالعه نمایید.

دفترچه راهنمای دستگاه

این بخش، دفترچه‌های راهنمای مختلفی را شرح می‌دهد که برای دریافت اطلاعات مربوط به نحوه استفاده از ‏راهنمای کاربر (این دفترچه راهنما) و عملکردها و روش‌های کار دستگاه می‌توانید به آن مراجعه کنید.

سلب مسئولیت‌ها و حق نسخه برداری

برای اطلاع از رفع مسئولیت و اطلاعات حق نسخه برداری، این بخش را مطالعه کنید.
A14X-000