تنظیم کیفیت چاپ

چنانچه نتایج چاپ رضایت‌بخش نیست، تنظیمات زیر را تغییر دهید.

تنظیم درجه‌بندی رنگ

اگر بازتولید درجه‌بندی رنگ به قدری ضعیف شد که درجه‌بندی رنگ چاپ شده به‌طور قابل توجهی متفاوت از داده‌های چاپ بود، تنظیمات را به گونه‌ای انجام دهید که بازتولید درجه‌بندی رنگ ارتقا یابد.

تنظیم خودکار ثبت رنگ و شدت رنگ

تنظیم خودکار (کالیبراسیون) به منظور ممانعت از جابه‌جایی رنگ و همچنین برای اطمینان از اینکه غلظت رنگ اصلی به درستی ایجاد می‌شود، انجام می‌شود.

تنظیم موقعیت چاپ

می‌توانید هنگام یک‌وری شدن چاپ یا بیرون‌زدگی از محدوده چاپ، موقعیت چاپ را تنظیم کنید.

کاهش مقدار تونر

می‌توانید از تثبیت تونر اضافی روی کاغذ جلوگیری کنید تا مشکل چاپ از جمله تثبیت ضعیف تونر یا مقدار زیاد تونر کاهش یابد.
A14X-09F