افزودن و ویرایش اطلاعات کاربر در فایل CSV

این بخش محتوای هر ستون را در فایل CSV استفاده شده برای وارد کردن یا صادر کردن توضیح می‌دهد. هنگام ویرایش فایل‌های CSV به این بخش مراجعه کنید.
با این حال، اگر "نه" در بخش "تغییر الزامی" برای ستون خاصی نوشته شد، محتوای آن ستون را تغییر ندهید.
نام ستون
تغییر الزامی
نویسه‌های معتبر
نویسه‌های نامعتبر
سازگاری با صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
نکات
uid
بله
1 تا 32 نویسه
نویسه‌های کنترل، فاصله تک بایتی و نویسه‌های زیر:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ "
باید هنگام وارد کردن، وارد شود.
password
بله
0 تا 32 نویسه در مجموعه نویسه ISO885915
نویسه‌های کنترل
هنگام صادر کردن، به‌صورت "********" (*‏ x ‏8) خارج شود.
هنگام به‌روزرسانی کلمه عبور، "********" حذف و با کلمه عبور جدید رونویسی می‌شود. با این حال وقتی وارد کردن داده‌ها تغییر کند، حتی اگر فیلد را مشخص نکرده باشید (خالی)، به‌صورت خالی بازنویسی نمی‌شود اما در عوض مقدار موجود باقی می‌ماند.
اگر این مورد هنگام وارد کردن تغییرات حذف شود، کاربر موجود به کلمه عبور اصلی منتقل می‌شود.
pin
خیر
-
-
-
با این دستگاه استفاده نمی‌شود.
cn
بله
0 تا 32 نویسه
نویسه‌های کنترل
نامشخص
cn;lang-ja;phonetic
بله
0 تا 32 نویسه
نویسه‌های کنترل
"یادداشت‌ها" را ببینید.
اگر زبان نمایشگر روی "ژاپنی" تنظیم شود، به‌صورت "آوایی" نشان داده می‌شود.
mail
بله
ترکیب 0 تا 256 نویسه الفبایی‌عددی و نماد
نویسه‌های کنترل
نامشخص
avatorImgPath
خیر
-
-
-
با این دستگاه استفاده نمی‌شود.
dept_id
بله
عددی تا هفت رقم
نویسه‌های عددی غیر تک بایتی
نامشخص
dept_pin
بله
عددی تا هفت رقم
نویسه‌های عددی غیر تک بایتی
نامشخص
roleName
بله
0 تا 32 نویسه
نویسه‌های کنترل، فاصله تک بایتی و نویسه‌های زیر:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ " &
اگر این مورد حذف شده باشد یا اگر نامی مشخص شده باشد که در مدیریت نقش ثبت نشده است، به تنظیم نقش اولیه تغییر می‌کند.
accountExpires
بله
"یادداشت‌ها" را ببینید.
"یادداشت‌ها" را ببینید.
قالب YYYYMMDD. بعد از وارد کردن، "235959" به‌طور خودکار به‌عنوان زمان اضافه می‌شود.
accountDisabled
بله
1 یا 0
هر نویسه‌ای به جز "1" (غیرفعال) یا "0" (فعال)
نامشخص
group
خیر
-
-
-
با این دستگاه استفاده نمی‌شود.
createDate
بله
"یادداشت‌ها" را ببینید.
"یادداشت‌ها" را ببینید.
-
(نامشخص)
هنگام صادر کردن، خروجی در قالب "TYYYYMMDDhhmmssmmm" است. (برای اجتناب از تخریب نوشتار، "T" اضافه می‌شود.)
هنگام وارد کردن، اطلاعات را در یکی از قالب‌های زیر وارد کنید.
YYYYMMDDhhmmssmmm
TYYYYMMDDhhmmssmmm
YYYYMMDD
TYYYYMMDD
اگر این مورد را حذف کنید، تاریخ و زمان وارد کردن برای تاریخ و زمان ثبت کاربران جدید استفاده می‌شود. برای کاربران موجود، زمان و تاریخ ثبت اصلی منتقل می‌شود.
lastLoginDate
بله
"یادداشت‌ها" را ببینید.
"یادداشت‌ها" را ببینید.
-
(نامشخص)
تاریخ و زمان آخرین ورود به سیستم کاربر ذخیره می‌شود.
هنگام صادر کردن، خروجی در قالب "TYYYYMMDDhhmmssmmm" است. (برای اجتناب از تخریب نوشتار، "T" اضافه می‌شود.)
هنگام وارد کردن، اطلاعات را در یکی از قالب‌های زیر وارد کنید.
YYYYMMDDhhmmssmmm
TYYYYMMDDhhmmssmmm
YYYYMMDD
TYYYYMMDD
برای تعیین اینکه آیا کاربر به سیستم وارد شده است و حذف خودکار کاربر انجام شود یا نه استفاده شد.
اگر این مورد را حذف کنید، تاریخ و زمان آخرین ورود کاربر به سیستم، برای کاربران جدید خالی است. برای کاربران موجود، تاریخ و زمان آخرین ورود کاربر به سیستم منتقل می‌شود.
dc
خیر
0 تا 32 نویسه
نویسه‌های کنترل
-
(نامشخص)
تغییر امکان پذیر نیست. به‌طور خودکار برای کاربران زیر تخصیص داده می‌شود.
کاربران ثبت‌شده بعد از تأیید اعتبار
uuid
خیر
-
-
-
تغییر امکان پذیر نیست. به‌طور خودکار در حین ثبت کاربر اختصاص داده شد.
sdl_digest
خیر
-
-
-
تغییر امکان پذیر نیست. هنگام ثبت/تغییر کلمه عبور به‌طور خودکار ایجاد شد.
uac_advbox_digest1
خیر
-
-
-
تغییر امکان پذیر نیست. هنگام ثبت/تغییر کلمه عبور به‌طور خودکار ایجاد شد.
uac_advbox_digest2
خیر
-
-
-
تغییر امکان پذیر نیست. هنگام ثبت/تغییر کلمه عبور به‌طور خودکار ایجاد شد.
pin_digest
خیر
-
-
-
تغییر امکان پذیر نیست. هنگام ثبت/تغییر پین به‌طور خودکار ایجاد شد.
server_user_flg
خیر
-
-
-
تغییر امکان پذیر نیست. این پرچم شناسایی کاربری است که پس از تکمیل احراز هویت سرور، ثبت شده است.
server_user_gp_key
خیر
-
-
-
تغییر امکان پذیر نیست. این گروهی است که کاربری به آن تعلق دارد که بعد از تکمیل احراز هویت ثبت شده است.
server_user_gp_value
خیر
-
-
-
تغییر امکان پذیر نیست. این گروهی است که کاربری به آن تعلق دارد که بعد از تکمیل احراز هویت ثبت شده است.
non_expire_password
بله
1 یا 0
هر نویسه‌ای به‌جز "1" (فعال) یا "0" (غیرفعال)
اگر این مورد وارد نشود، "0" (غیرفعال) منعکس می‌شود.
next_password_change_required
بله
1 یا 0
هر نویسه‌ای به‌جز "1" (فعال) یا "0" (غیرفعال)
اگر این مورد وارد نشود، "0" (غیرفعال) منعکس می‌شود.
CharSet
-
-
-
-
برای UTF8، ‏"CharSet:UTF8" در خط ستون نوشته می‌شود.
خط موجود در ابتدای فایل، خط ستون است.
ممکن است نام موارد به ترتیب نشان داده نشود.
رمزگذاری پشتیبانی شده توسط فایل‌های CSV به این صورت هستند: UTF-8،‏ SJIS،‏ BIG5، ‏GB2312 و Korean.
اگر یکی از شرایط زیر اعمال شود، رشته‌های متنی در فایل‌های CSV صادر‌شده با "[" و "]" احاطه می‌شوند. هنگام ویرایش فایل CSV و افزودن رشته نوشتارهای جدید که شرایط زیر را دارند، همه رشته‌های نوشتارهای از این قبیل را با "[" و "]" احاطه کنید.
اعدادی که با "0" شروع می‌شوند
اعدادی بزرگتر از 12 رقم
رشته نوشتارهای احاطه شده با "[" و "]"
A14X-055