Print

برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Job Storage Period>
10،‏ 20،‏ 30 min.،‏ 1،‏ 2،‏ 3،‏ 6،‏ 12 hr.،‏ 1،‏ 2، 3 روز
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
<Job List Display Settings>
‏<Personal>:‏ <On>،‏ <Off>
‏<Shared>:‏ <On>،‏ <Off>
‎<Group>‎‏*1:<On>،‏ <Off>
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
*1
مواردی را نشان می‌دهد که تنها زمانی ظاهر می‌شوند که محصول اختیاری مناسب برای استفاده موجود باشد یا تنظیم مناسبی مشخص شده باشد.
A14X-085