Preferences

برخی از موارد را می‌توان با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم کرد. از پنل کنترل دستگاه برای تنظیم مواردی استفاده کنید که نمی‌توان با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم کرد.
ممکن است اسامی در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) متفاوت باشد.
A14X-075