پیکربندی تنظیمات چاپ ایمیل

این بخش نحوه تعیین تنظیمات برای دریافت و چاپ ایمیل‌ها در دستگاه را توضیح می‌دهد. برای مشخص کردن تنظیمات دریافت ایمیل از رایانه استفاده کنید و برای مشخص کردن تنظیمات چاپ ایمیل از پنل کنترل استفاده کنید. جهت پیکربندی این تنظیمات، امتیازات سرپرست مورد نیاز است.
1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه‌اندازی کنید. راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [Send]‏  [Network Settings - E-Mail Settings] کلیک کنید.
4
تنظیمات مربوط به چاپ E-Mail را مشخص کنید.
هنگام چاپ ایمیل با استفاده از پروتکل SMTP‏
هنگام چاپ ایمیل از سرور ایمیل POP
تنظیم تأیید اعتبار و رمزگذاری
5
روی [OK] کلیک کنید.
A14X-034