Αυτόματη επιλογή κατάλληλης πηγής χαρτιού για συγκεκριμένη λειτουργία

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης επιλογής προέλευσης χαρτιού για κάθε προέλευση χαρτιού. Εάν αυτή η λειτουργία έχει οριστεί σε <On>, η συσκευή επιλέγει αυτόματα την προέλευση χαρτιού στην οποία έχει τοποθετηθεί χαρτί κατάλληλου μεγέθους για κάθε εργασία εκτύπωσης. Επίσης, όταν εξαντληθεί το χαρτί στην επιλεγμένη πηγή χαρτιού, αυτή η λειτουργία επιτρέπει συνεχή εκτύπωση, αλλάζοντας από μία πηγή χαρτιού σε μια άλλη με το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού.
Να έχετε πάντα επιλεγμένο το <On> σε τουλάχιστον μία από τις πηγές χαρτιού. Εάν επιλέξατε <Off> σε όλες τις πηγές χαρτιού, τότε δεν θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης.
1
Επιλέξτε <Ρύθμιση> στην <Αρχική> οθόνη. Οθόνη <Αρχική>
2
Επιλέξτε <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Τροφοδοσίας Χαρτιού>  <Αυτ. Επιλογή Πηγής Χαρτιού>.
3
Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.
Το πλήκτρο <Άλλη> σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε ρυθμίσεις για μια πηγή τροφοδοσίας χαρτιού που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση αναφορών.
4
Επιλέξτε <On> για κάθε πηγή τροφοδοσίας χαρτιού που θέλετε να επιλεγεί αυτόματα.
Εάν επιλέξατε <Εκτυπωτής> στο βήμα 3
Καθορίστε εάν θέλετε να τοποθετήσετε πολλαπλές πηγές τροφοδοσίας χαρτιού σε ομάδα. Εάν επιλέξετε την ομαδοποίηση των πηγών τροφοδοσίας χαρτιού, η επιλογή πηγής τροφοδοσίας χαρτιού εκτελείται αυτόματα εντός μιας ομάδας κατά την εκτύπωση, καθορίζοντας οποιαδήποτε πηγή τροφοδοσίας χαρτιού ανήκει σε αυτήν την ομάδα. Για να ορίσετε την ομαδοποίηση πηγών τροφοδοσίας χαρτιού, επιλέξτε <Ρυθμίσεις Ομάδας> ρυθμίστε το <Χρήση Ομάδας> σε <On> επιλέξτε την πηγή χαρτιού επιλέξτε μια ομάδα στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε κάθε πηγή χαρτιού στο  επιλέξτε <Εφαρμογή>.
A14L-014