<Συντήρηση>

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος χρήσης της λειτουργίας αυτόματου καθαρισμού για την κύρια μονάδα.
<Καθαρισμός Κυλίνδρου Πίεσης για Στερέωση>
<Ρύθμιση>  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Συντήρηση>
Εάν το εκτυπωμένο χαρτί είναι βρώμικο, εκτελέστε την εντολή <Καθαρισμός Κυλίνδρου Πίεσης για Στερέωση>.
<Λειτ. εκτύπ. χαμηλής κατανάλωσης γραφίτη>
<Ρύθμιση>  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Συντήρηση>
Εάν δεν αναμένετε πολλή χρήση του κίτρινου γραφίτη, ορίστε το σε <On (ενεργοποίηση)> προτού εγκαταστήσετε την κασέτα κίτρινου γραφίτη.
<Έλεγχος Εντοπισμένης Συμπύκνωσης>
<Ρύθμ.>  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Συντήρηση>
Ορίστε εάν θα ξεκινήσει η διαδικασία για την αφαίρεση υγρασίας όταν ανιχνεύεται υγρασία μέσα στη συσκευή. Εάν ορίσετε αυτήν την κατάσταση σε <On>, η διαδικασία αφαίρεσης υγρασίας εκτελείται αυτόματα. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να μην περιορίζεται η εκτύπωση κατά την απομάκρυνση της συμπύκνωσης.
A14L-08X