Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Πλήρες Καλιμπράρισμα>
-
Όχι
Όχι
-
<Ρυθμ. για Αυτ. Πλήρες Καλιμπράρισμα>
<Χρόνος για Αυτ. Πλ. Καλιμπρ. στην Εκκίν.>: <Μετά την εκτύπωση της πρώτης εργασίας>, <Κατά την ενεργ του κύρ διακόπτη>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Συχνότητα για Αυτόματο Πλήρες Καλιμπρ.>: <Κανονική>, <Υψηλή Τιμή>
Ναι
A
Settings/Registration Basic Information
<Ρύθμιση Θέσης Εκτύπωσης>
<Δείγμα Εκτύπωσης>
<Ναι>, <Όχι>
Όχι
Όχι
-
<Δίσκος Πολλαπλών Χρήσεων>
<Ρύθμ. Κατακόρυφα (1-Όψη/2η Όψη για 2-Όψ)>, <Ρύθμ. Οριζόντια (1-Όψη/2η Όψη για 2-Όψ)>, <Ρύθμ. Οριζόντια (1η Όψη για 2-Όψεων)>
Ναι
Όχι
-
<Συρτάρι 1>
<Ρύθμ. Κατακόρυφα (1-Όψη/2η Όψη για 2-Όψ)>, <Ρύθμ. Οριζόντια (1-Όψη/2η Όψη για 2-Όψ)>, <Ρύθμ. Οριζόντια (1η Όψη για 2-Όψεων)>
Ναι
Όχι
-
<Συρτάρι 2>*1
<Ρύθμ. Κατακόρυφα (1-Όψη/2η Όψη για 2-Όψ)>, <Ρύθμ. Οριζόντια (1-Όψη/2η Όψη για 2-Όψ)>, <Ρύθμ. Οριζόντια (1η Όψη για 2-Όψεων)>
Ναι
Όχι
-
<Συρτάρι 3>*1
<Ρύθμ. Κατακόρυφα (1-Όψη/2η Όψη για 2-Όψ)>, <Ρύθμ. Οριζόντια (1-Όψη/2η Όψη για 2-Όψ)>, <Ρύθμ. Οριζόντια (1η Όψη για 2-Όψεων)>
Ναι
Όχι
-
<Συρτάρι 4>*1
<Ρύθμ. Κατακόρυφα (1-Όψη/2η Όψη για 2-Όψ)>, <Ρύθμ. Οριζόντια (1-Όψη/2η Όψη για 2-Όψ)>, <Ρύθμ. Οριζόντια (1η Όψη για 2-Όψεων)>
Ναι
Όχι
-
<Κοινές>
<Ρύθμ. Κατακόρυφα (1η Όψη για 2-Όψεων)>
Ναι
Όχι
-
<Ρύθμ.Ποσότ. Γραφ. για Έγχρωμη Εκτύπωση>
<Off>, <Επίπεδο 1>, <Επίπεδο 2>
Όχι
A
Settings/Registration Basic Information
<Ειδική Επεξεργασία>
<Κατάσταση Αποτροπής Μοτίβου Σταγονιδίων>
<Off>, <On>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Διόρθωση μετατόπισης χρωμάτων>
<Off>, <On>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Ρύθμιση Θερμοκρασίας Στερέωσης>
<Χαμηλή Τιμή>, <Στάνταρ>, <Υψηλ. 1>, <Υψηλ. 2>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Κατάσταση Αποτροπής Καμπύλωσης>
<Κατάσταση 1>: <Off>,
<On>
<Κατάσταση 2>: <Off>,
<On>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Κατάσταση Αποτροπής Ολίσθησης Χαρτιού>
<Off>, <Κατάσταση 1>, <Κατάσταση 2>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Αυτόμ. Καθαρ. Κυλίνδρου Δευτερ.Μεταφοράς>
<Off>, <On>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Κατάσταση Αποτροπής Άσπρης Γραμμής>
<Off>, <On>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Μειώστε τις λωρίδες τυμπάνου>
<Off>, <On>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Σωστή Τοποθέτ. Κατά τη Χρήση Απλού Χαρτ.>
<Off>, <On>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Σωστή Τοποθ.Πίσω Ακμής Με Χρήση Απλ.Χαρ.>
<Off>, <On>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Κατ.Προσαρ.Γεμίσμ.Περιοχ.Εικ.για Απ.Χαρ.>
<Off>, <On>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Κατ.Προσαρ.Γεμίσμ.Περιοχ.Εικ.για Β.Χαρτί>
<Off>, <On>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Κατάσταση Αποτροπής Σφράγισης Φακέλων>
<Off>, <On>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
*1 Υποδεικνύει στοιχεία τα οποία εμφανίζονται μόνο όταν είναι διαθέσιμο για χρήση το κατάλληλο προαιρετικό προϊόν ή έχει καθοριστεί η κατάλληλη ρύθμιση.
A14L-07F