Κοινές

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Τροφοδοσίας Χαρτιού>
<Αυτ. Επιλογή Πηγής Χαρτιού>
<Εκτυπωτής>:
<Δίσκος Πολλαπλών Χρήσ.>: <Off>, <On>
Άλλα: <Off>, <On>
<Ρυθμίσεις Ομάδας>: <Off>, <On>
<Χρήση Ομάδας>: <Off>, <On>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Προσπ.Αποθ.Αρχείων>:
<Δίσκος Πολλαπλών Χρήσ.>: <Off>, <On>
Άλλα: <Off>, <On>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Λήψη>:
<Δίσκος Πολλαπλών Χρήσ.>: <Off>, <On>
Άλλα: <Off>, <On>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Άλλο>:
<Δίσκος Πολλαπλών Χρήσ.>: <Off>, <On>
Άλλα: <Off>, <On>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Αλλαγή Μεθόδου Τροφοδοσίας Χαρτιού>
<Δίσκος Πολλαπλών Χρήσ.> και άλλα: <Προτερ. Ταχύτητας>, <Προτερ.Όψης Εκτ.>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Χρόνος Αναμονής Εργασίας σε Αναστολή>
<Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
0 έως 5 έως 999 λεπ.
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις Εξόδου Χαρτιού>
<Διαχωριστικά Μεταξύ Εργασιών>
<Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Διαχωριστικά Εργασίας Μεταξύ Αντιγράφων>
<Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Αρ. Αντιγράφων> (1 έως 10 έως 9999)
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις Εκτύπωσης>
<Προτεραιότητα Εκτύπωσης>
<Εκτυπωτής>: <1>, <2>, <3>
<Προσπέλ. Αποθ.Αρχ.>: <1>, <2>, <3>
<Άλλο>: <1>, <2>, <3>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Μετατρ. Απόχρ. Χρώμ. για Εκτύπ. Δύο Χρ.>
<Όλες οι Αποχρώσεις των Χρωμάτων>, <Παρόμοιες Αποχρώσεις των Χρωμάτων>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αυτ. Διαγραφή Εργασιών σε Αναστολή>
<Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
0 έως 5 έως 999 λεπ.
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ενέργεια για Χαμηλό Απόθεμα Γραφίτη>
<Συνέχιση Εκτύπωσης>, <Εμφάν.Οθόνης Προειδοποίησης>
Ναι
Όχι
-
Εάν έχει επιλεγεί το <Συνέχιση Εκτύπωσης>:
<Εμφάν.Προειδ.Κασ.Γραφ.>: <Off>, <On>
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
A14L-07K