Απεικόνιση

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Προσανατολισμός Εικόνας>
<Αυτ.>, <Κατακόρυφα>, <Οριζόντια>
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Ζουμ>
<Off (απενεργοπ.)>, <Αυτ.>
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Θέση Εκτύπωσης>
<Αυτ.>, <Κέντρο>, <Επάνω Αριστερά>
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Εμφάνιση Προειδοποιήσεων>
<On (ενεργοποίηση)>, <Off (απενεργοπ.)>
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Μεγέθυνση Περιοχής Εκτ.>
<Off (απενεργοπ.)>, <On (ενεργοποίηση)>
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Matching Method (Μέθοδος αντιστοίχισης)>
<Γενικά>, <Συγκεκριμένη>, <Χρωματομετρική>, <Ζωντανή Φωτογραφία>, <Προφίλ λήψης>
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Διόρθωση Χρώματος (Μόνο Έγχρωμο)>
<Photo Optimizer PRO>
<On (ενεργοποίηση)>, <Off (απενεργοπ.)>
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Διόρθ. Κόκκινων Μ>
<Διόρθ. Κόκκινων Μ>: <On (ενεργοποίηση)>, <Off (απενεργοπ.)>
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Επίπεδο Διόρθ. Κόκκινων Μ>: <Weak (Χαμηλή)>, <Στάνταρ>, <Strong (Μεγάλο)>
<Ενίσχυση Φωτ. Όψης>
<Ενίσχυση Φωτ. Όψης>: <On (ενεργοποίηση)>, <Off (απενεργοπ.)>
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Επίπεδο Ενίσχ. Φωτ. Όψης>: <Weak (Χαμηλή)>, <Στάνταρ>, <Strong (Μεγάλο)>
<Κουκκίδες (ράστερ)>
<Ανάλυση>, <Τόνοι>, <Διάχυση Σφάλματος>
Ναι
B
Settings for Printer Settings
<Γκρι Διόρθωση>
<On (ενεργοποίηση)>, <Off (απενεργοπ.)>
Ναι
B
Settings for Printer Settings
<Μετατροπή σε Γκρι>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Ομοιόμορφο RGB>
Ναι
C
Settings for Printer Settings
*1
Επισημαίνει στοιχεία τα οποία εμφανίζονται μόνο όταν είναι διαθέσιμο για χρήση το κατάλληλο προαιρετικό προϊόν ή έχει καθοριστεί η κατάλληλη ρύθμιση.
A14L-07X