Ρυθμίσεις Ασφάλειας

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Επαλήθευσης Συστήματος>
<Επαλήθευση Συστήματος κατά την Εκκίνηση>
<Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<McAfee Embedded Control>
<Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Προτ. ρυθμ. ασφ. για περιβ. χρήσης.>
<1. Σύνδεση Intranet και Internet>, <2. Απευθείας σύνδεση στο Internet>, <3. Η σύνδεση στο Internet απαγορεύεται>, <4. Ιδιωτικό δίκτυο (οικία)>, <5. Δημόσιο δίκτυο>, <6. Περιβάλλον πληροφ. υψηλής εμπ.>
Ναι
Όχι
Settings/Registration Basic Information
A14L-08C