Ρύθμιση της σύνδεσης με επιλογή ασύρματου δρομολογητή

Μπορείτε να αναζητήσετε τους ασύρματους δρομολογητές που είναι διαθέσιμα για σύνδεση και να επιλέξετε έναν από την οθόνη της συσκευής. Εάν το πρότυπο ασφαλείας για το δρομολογητή ασύρματου LAN σας είναι WEP, WPA/WPA2-PSK ή WPA3-SAE, εισαγάγετε ένα κλειδί WEP ή το PSK ως κλειδί δικτύου. Ελέγξτε και καταγράψτε εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με το SSID, το κλειδί δικτύου, το πρότυπο ασφαλείας ή τη μέθοδο πιστοποίησης/κρυπτογράφησης κ.λπ. Έλεγχος του SSID και του κλειδιού δικτύου
Ρυθμίσεις ασφαλείας
Εάν η ασύρματη σύνδεση έχει ρυθμιστεί με επιλογή ασύρματου δρομολογητή, η μέθοδος πιστοποίησης WEP ορίζεται σε <Ανοικτό Σύστημα> ή η μέθοδος κρυπτογράφησης για WPA/WPA2-PSK και WPA3-SAE ορίζεται σε <Αυτ.> (AES-CCMP η TKIP). Αν θέλετε να επιλέξετε <Κοινόχρηστο Κλειδί> για πιστοποίηση WEP ή αν θέλετε να ορίσετε το <AES-CCMP> ως μέθοδο κρυπτογράφησης για WPA/WPA2-PSK και WPA3-SAE, ρυθμίστε τη σύνδεση σε <Εισαγωγή Χειροκίνητα>. Ρύθμιση σύνδεσης με καθορισμό των αναλυτικών ρυθμίσεων
Εάν το πρότυπο ασφαλείας για τον δρομολογητή ασύρματου LAN σας είναι WPA/WPA2-EAP/WPA3-EAP, η μέθοδος κρυπτογράφησης ορίζεται σε AES-CCMP. Επιπλέον, καθορίστε τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας IEEE 802.1X της συσκευής πριν από τη σύνδεση στο ασύρματο LAN. Διαμόρφωση των ρυθμίσεων πιστοποίησης IEEE 802.1X
1
Επιλέξτε <Ρύθμ.> στην <Αρχική> οθόνη. Οθόνη <Αρχική>
2
Επιλέξτε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Ασύρματου LAN>  <Ρυθμίσεις SSID>.
3
Επιλέξτε <Επιλογή Σημείου Πρόσβασης>.
Η συσκευή ξεκινά την αναζήτηση για διαθέσιμους ασύρματους δρομολογητές.
4
Επιλέξτε ασύρματο δρομολογητή και συνδεθείτε σε αυτόν.
Εάν η ρύθμιση ασφαλείας για το δρομολογητή ασύρματου LAN σας είναι WEP, WPA/WPA2-PSK ή WPA3-SAE
1
Επιλέξτε τον δρομολογητή ασύρματου LAN που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
2
Εισαγάγετε το κλειδί δικτύου.
3
Επιλέξτε <Ναι> στην οθόνη επιβεβαίωσης.
Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, θα εμφανιστεί η οθόνη <Σε σύνδεση.>.
Εάν η ρύθμιση ασφαλείας για το δρομολογητή ασύρματου LAN σας είναι άλλη από WEP, WPA/WPA2-PSK ή WPA3-SAE
1
Επιλέξτε τον δρομολογητή ασύρματου LAN που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και επιλέξτε <Ναι> στην οθόνη επιβεβαίωσης.
Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, θα εμφανιστεί η οθόνη <Σε σύνδεση.>.
A14L-02E