Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση

Δείτε πρώτα αυτό

Αναβοσβήνει ή είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία Επεξεργασίας/Δεδομένων (στον πίνακα ελέγχου);

Αν αναβοσβήνει ή είναι αναμμένη, υπάρχει ένα έγγραφο υπό επεξεργασία ή σε αναμονή για επεξεργασία. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η επεξεργασία ή επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να έχει προτεραιότητα από την οθόνη ελέγχου της κατάστασης εκτύπωσης.
Έλεγχος της κατάστασης και του ιστορικού εκτύπωσης
Εκτύπωση εγγράφων που διατηρούνται αναγκαστικά στη συσκευή

Εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη;

Όταν προκύπτει σφάλμα ή πρόβλημα κατά τη λειτουργία της συσκευής, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα ή ένας αριθμός που ξεκινά με «#» (κωδικός σφάλματος)

Έχει οριστεί το <Αυτ. Επιλογή> σε <Off>;

Για να μεταβείτε στην κατάλληλη κατάσταση λειτουργίας, αλλάξτε όλα τα στοιχεία ή τα στοιχεία που χρησιμοποιείτε σε <Ναι>. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Ρύθμιση της συσκευής (Εκτυπωτής PS/PCL/UFR II)) μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας εγχειριδίων.

Είναι ενεργοποιημένη η εκτύπωση βεβιασμένης αναμονής;

Αν είναι ενεργοποιημένη, κάποια έγγραφα μπορεί να μην εκτυπώνονται, ανάλογα με τις ρυθμίσεις τους.
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων εκτύπωσης βεβιασμένης αναμονής

Μήπως εκτυπώνετε μέσω διακομιστή εκτυπώσεων χρησιμοποιώντας την εντολή LPR;

Όταν εκτυπώνετε συνεχώς δεδομένα PDF μέσω της εντολής LPR, να εκτελείτε μία εργασία κάθε φορά στο χρονικό διάστημα που ορίσατε στο <Όριο Χρόνου Αναμονής>. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Ρύθμιση της συσκευής (Εκτυπωτής PS/PCL/UFR II)) μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας εγχειριδίων.
A14L-09U