Konfiguriranje postavki sigurnosnih pravila

Postavke uređaja vezane uz zaštitu informacija možete primjenjivati i njima upravljati u seriji. Preporučujemo da administrator za zaštitu informacija zadužen za upravljanje vašim sigurnosnim pravilima primijeni sigurnosno pravilo na uređaj u skladu s pravilima vaše organizacije. Za potrebe konfiguriranja sigurnosnih pravila, prijavite se u Remote UI (Udaljeni UI) s administratorskim ovlastima.
1
Pokrenite Remote UI (Udaljeni UI). Pokretanje sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
2
Kliknite [Settings/Registration] na stranici portala. Zaslon sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
3
Kliknite [Security Settings]  [Security Policy Settings].
4
Kliknite [Security Policy Settings].
Prikazuju se mjere opreza za postavljanje. Pročitajte sadržaj s razumijevanjem.
Ako zaporka nije konfigurirana (Upotreba zaporke za zaštitu postavki sigurnosnih pravila), pročitajte sadržaj i kliknite [OK] kako biste prešli na 6. korak.
5
Upišite zaporku i kliknite [Log In].
6
Konfigurirajte neophodne postavke i kliknite [OK].
Podatke o postavkama potražite u odjeljku Stavke za postavljanje sigurnosnih pravila.
Postavke povezane sa stavkama označenima kvačicom ne možete promijeniti koristeći <Podesi> ili Remote UI (Udaljeni UI).
Za sve postavke uređaja koje su promijenjene nakon primjene postavki sigurnosnih pravila, ne možete jednostavno ukloniti oznaku iz potvrdnog okvira kako biste vratili prethodno postavljenu vrijednost. Za promjenu postavki upotrijebite <Podesi> ili Remote UI (Udaljeni UI).
7
Kliknite [OK].
Ako je sigurnosno pravilo konfigurirano, prikazat će se poruka koja označava kako su funkcije i operacije ograničene nakon prikazivanja zaslona [Settings/Registration] na upravljačkoj ploči ili u sučelju Remote UI (Udaljeni UI).

Primjena postavki sigurnosnih pravila na drugi uređaj

Ne možete uvoziti postavke sigurnosnih pravila na uređaj niti ih izvoziti s njega. Primjenom istih pravila na više uređaja* možete upravljati svim uređajima u organizaciji upotrebom identičnih postavki. Uvoz/izvoz podataka o postavkama
* Samo Canon uređaji koji su kompatibilni s postavkama sigurnosnih pravila
Postavke sigurnosnih pravila mogu se uvesti samo ako lozinka sigurnosnih pravila na uređaju s kojeg se izvozi odgovara onoj na uređaju na koji se uvozi ili ako na uređaju na koji se uvozi nije postavljena lozinka. Ako na uređaju na koji se uvozi nije postavljena lozinka, na njemu se postavlja lozinka konfigurirana za uređaj s kojeg se izvozi.
A151-04Y