การปรับการลงทะเบียนสีและความเข้มของสีโดยอัตโนมัติ

เครื่องจะทำการปรับอัตโนมัติ (การปรับเทียบค่า) เพื่อป้องกันการลงทะเบียนสีผิดพลาดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าความเข้มของสีดั้งเดิมถูกสร้างซ้ำอย่างถูกต้อง คุณสามารถตั้งเวลาและความถี่สำหรับการปรับเทียบค่าได้
การลงทะเบียนสีผิดพลาดคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตำแหน่งการพิมพ์สำหรับแต่ละสีเลื่อนไปเล็กน้อย และส่งผลให้ผลลัพธ์ในการพิมพ์เบลอจนหลุดโฟกัส
รูปภาพที่มีการลงทะเบียนสีผิดพลาด
 
รูปภาพที่มีการลงทะเบียนสีถูกต้อง
ความเข้มของสีหมายถึงความเข้มของสีต่าง ๆ เช่น แดง เหลือง เขียว น้ำเงิน และม่วง
ไม่ทำสำเนาความเข้มของสี
ดั้งเดิม
ทำสำเนาความเข้มของสี
การดำเนินการในการปรับเทียบค่าบ่อย ๆ อาจมีผลต่ออายุการใช้งานของตลับหมึกพิมพ์
การดำเนินการในการปรับเทียบค่าเมื่อระดับหมึกพิมพ์เหลือน้อยอาจส่งผลเสียต่อความสมดุลของสี หากมีอาการนี้เกิดขึ้น ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่เหลือน้อย
การตรวจสอบปริมาณที่เหลือของวัสดุสิ้นเปลือง
การปรับเทียบค่าอัตโนมัติจะดำเนินการตามการเปลี่ยนแปลงสถานะและสภาพแวดล้อมของเครื่อง
1
เลือก <ตั้งค่า>  <การปรับ/บำรุงรักษา>  <ปรับคุณภาพของภาพ>  <การตั้งค่าสำหรับการปรับเทียบอัตโนมัติแบบเต็ม>
2
ตั้งค่า <กำหนดเวลาปรับเทียบอัตโนมัติแบบเต็มเมื่อเริ่มต้นระบบ> และ <ความถี่สำหรับการปรับเทียบอัตโนมัติแบบเต็ม>
กำหนดเวลาปรับเทียบอัตโนมัติแบบเต็มเมื่อเริ่มต้นระบบ
เลือกการตั้งเวลาสำหรับการปรับเทียบค่าโดยอัตโนมัติหลังจากเปิดเครื่อง
ความถี่สำหรับการปรับเทียบอัตโนมัติแบบเต็ม
ตั้งค่าความถี่ในการปรับเทียบค่าโดยอัตโนมัติ ตั้งค่ารายการนี้เป็น <สูง> หากมีการลงทะเบียนสีผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อย ๆ
9Y98-09J