วิธีการพิมพ์แบบต่าง ๆ

ส่วนนี้จะแนะนำวิธีการพิมพ์โดยใช้ UI ระยะไกล หรือวิธีการพิมพ์ไฟล์ที่จัดเก็บในสื่อบันทึกหน่วยความจำ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9Y98-043