<ส่ง>

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการระบุการตั้งค่าการพิมพ์อีเมล
<การตั้งค่าการสื่อสาร>
<ตั้งค่า>  <การตั้งค่าฟังก์ชัน>  <ส่ง>  <การตั้งค่าอีเมล>
คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าสำหรับการใช้ฟังก์ชันพิมพ์อีเมล การตั้งค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์อีเมล เช่น การตั้งค่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์อีเมลต้องกำหนดค่าจาก UI ระยะไกล การกำหนดการตั้งค่าการพิมพ์อีเมล
<ยืนยันการรับรอง TLS สำหรับการรับ POP>
<ตั้งค่า>  <การตั้งค่าฟังก์ชัน>  <ส่ง>  <การตั้งค่าอีเมล>
คุณสามารถตรวจสอบว่าใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ TLS ถูกต้องหรือไม่เมื่อรับด้วย POP คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองและความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่ใบรับรอง ตลอดจนยืนยัน CN (ชื่อทั่วไป) ได้
9Y98-092