ทั่วไป

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการ (“A”, “B”, “C” และ “No”) ในคอลัมน์ “นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด” โปรดดูที่ นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<การตั้งค่าการป้อนกระดาษ>
<การเลือกแหล่งกระดาษอัตโนมัติ>
<เครื่องพิมพ์>:
<ถาดอเนกประสงค์>: <ปิด>, <เปิด>
อื่น ๆ: <ปิด>, <เปิด>
<การตั้งค่ากลุ่ม>: <ปิด>, <เปิด>
<ใช้กลุ่ม>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
B
Settings/Registration Basic Information
<เข้าใช้ไฟล์ที่จัดเก็บ>:
<ถาดอเนกประสงค์>: <ปิด>, <เปิด>
อื่น ๆ: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
B
Settings/Registration Basic Information
<รับ>:
<ถาดอเนกประสงค์>: <ปิด>, <เปิด>
อื่น ๆ: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
B
Settings/Registration Basic Information
<อื่นๆ>:
<ถาดอเนกประสงค์>: <ปิด>, <เปิด>
อื่น ๆ: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
B
Settings/Registration Basic Information
<สลับวิธีการป้อนกระดาษ>
<ถาดอเนกประสงค์> และอื่น ๆ: <ลำดับความสำคัญความเร็ว>, <ลำดับความสำคัญด้านที่พิมพ์>
ใช่
B
Settings/Registration Basic Information
<การหมดเวลางานที่ถูกระงับ>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
เมื่อเลือก <เปิด>:
0 ถึง 5 ถึง 999 นาที
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<การตั้งค่ากระดาษออก>
<ชุดแยกงานออกจากงานอื่น>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ชุดแยกงานระหว่างสำเนา>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
เมื่อเลือก <เปิด>:
<จำนวนสำเนา> (1 ถึง 10 ถึง 9999)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<การตั้งค่าการพิมพ์>
<ลำดับความสำคัญการพิมพ์>
<เครื่องพิมพ์>: <1>, <2>, <3>
<เข้าใช้ไฟล์ที่จัดเก็บ>: <1>, <2>, <3>
<อื่นๆ>: <1>, <2>, <3>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<การแปลงสีรงค์สำหรับการพิมพ์สองสี>
<สีรงค์ทั้งหมด>, <สีรงค์ที่คล้ายกัน>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ลบงานที่ถูกระงับอัตโนมัติ>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
เมื่อเลือก <เปิด>:
0 ถึง 5 ถึง 999 นาที
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<การกระทำเมื่อหมึกที่เหลืออยู่ต่ำ>
<พิมพ์ต่อ>, <แสดงหน้าจอคำเตือน>
ใช่
ไม่
-
เมื่อเลือก <พิมพ์ต่อ>:
<แสดงคำเตือนตลับหมึก>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
B
Settings/Registration Basic Information
9Y98-07K