เครือข่าย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการ (“A”, “B”, “C” และ “No”) ในคอลัมน์ “นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด” โปรดดูที่ นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
<Output Report> *1
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<Output Report>
<Print>
ใช่
ไม่
-
*1
การตั้งค่านี้สามารถระบุได้จาก UI ระยะไกลเท่านั้น
<ยืนยันการเชื่อมต่อเครือข่าย>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<ยืนยันการเชื่อมต่อเครือข่าย>
<ปิด>, <เปิด>
ไม่
C
Settings/Registration Basic Information
<การตั้งค่า TCP/IP>: <การตั้งค่า IPv4>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<ใช้ IPv4>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<การตั้งค่าที่อยู่ IP>
<ได้รับอัตโนมัติ>
  <เลือกโปรโตคอล>: <ปิด>, <DHCP>
  <IP อัตโนมัติ>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ขอรับด้วยตนเอง>
 <ที่อยู่ IP>: ป้อนที่อยู่ IP
 <ซับเน็ตมาสก์>: ป้อนที่อยู่ IP
 <ที่อยู่เกตเวย์>: ป้อนที่อยู่ IP
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ตรวจสอบการตั้งค่า>
 <ที่อยู่ IP>: เฉพาะจอแสดงผล
 <ซับเน็ตมาสก์>: เฉพาะจอแสดงผล
 <ที่อยู่เกตเวย์>: เฉพาะจอแสดงผล
ใช่
C*2
Settings/Registration Basic Information
<ตั้งค่าตัวเลือก DHCP>
<รับชื่อโฮสต์>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<อัพเดท DNS ไดนามิค>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<รับที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<รับชื่อโดเมน>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<รับที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ POP>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired>*1: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<DNS Settings>*1
<Host Name>: Canon****** (“******”หมายถึงตัวเลขหกหลักท้ายสุดของที่อยู่ MAC)
ใช่
A
Settings/Registration Basic Information
<Domain Name>: ป้อนชื่อโดเมน
ใช่
A
Settings/Registration Basic Information
<Perform DNS Dynamic Update>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<คำสั่ง PING>
<คำสั่ง PING>: <0.0.0.0>
ไม่
ไม่
-
*1
การตั้งค่านี้สามารถระบุได้จาก UI ระยะไกลเท่านั้น
*2
<ที่อยู่ IP> จัดอยู่ในประเภท “A”
<การตั้งค่า TCP/IP>: <การตั้งค่า IPv6>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<ใช้ IPv6>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Stateless Address>*1: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Manual Address>*1: <ปิด>, <เปิด>
เมื่อเลือก <เปิด>:
<IP Address>(ที่อยู่ IPv6 (อักขระสูงสุด 39 ตัว))
<Prefix Length>: 1 ถึง 64 ถึง 128
<Default Router Address> (อักขระสูงสุด 39 ตัว)
ใช่
A
Settings/Registration Basic Information
<Use DHCPv6>*1: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<รับส่วนนำหน้าที่อยู่ตามสถานะเท่านั้น>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ตั้งค่าตัวเลือก DHCP>
<รับที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<รับชื่อโดเมน>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<DNS Settings>*1
<Primary DNS Server Address>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Secondary DNS Server Address>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Same Host Name/Domain Name as IPv4>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
A
Settings/Registration Basic Information
<Host Name>: Canon****** (“******”หมายถึงตัวเลขหกหลักท้ายสุดของที่อยู่ MAC)
ใช่
A
Settings/Registration Basic Information
<Domain Name>: ป้อนชื่อโดเมน
ใช่
A
Settings/Registration Basic Information
<Perform DNS Dynamic Update>: <ปิด>, <เปิด>
เมื่อเลือก <เปิด>:
<Register Stateless Address>: <ปิด>, <เปิด>
<Register Manual Address>: <ปิด>, <เปิด>
<Register Stateful Address>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
*1
การตั้งค่านี้สามารถระบุได้จาก UI ระยะไกลเท่านั้น
<การตั้งค่า TCP/IP>: <การตั้งค่า DNS>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<การตั้งค่าที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS>
<เซิร์ฟเวอร์ DNS เริ่มต้น>: ป้อนที่อยู่ IP
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<เซิร์ฟเวอร์ DNS สำรอง>: ป้อนที่อยู่ IP
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<การตั้งค่า mDNS>
<ใช้ IPv4 mDNS>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
เมื่อเลือก <เปิด>:
<ชื่อ mDNS> (อักขระสูงสุด 63 ตัว)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ใช้ IPv6 mDNS>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
เมื่อเลือก <เปิด>:
<ใช้ชื่อ IPv4 สำหรับ mDNS>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
เมื่อเลือก <ปิด>:
<ชื่อ mDNS> (อักขระสูงสุด 63 ตัว)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<การตั้งค่า TCP/IP>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<การตั้งค่าการพิมพ์ LPD>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
เมื่อเลือก <เปิด>:
<หน้าแบนเนอร์ LPD ที่จ่ายออก>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<RX Timeout>*1: 1 ถึง 5 ถึง 60 (นาที)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<การตั้งค่าการพิมพ์ RAW>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
เมื่อเลือก <เปิด>:
<การสื่อสารสองทาง>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<RX Timeout>*1: 1 ถึง 5 ถึง 60 (นาที)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<การตั้งค่า SNTP>
<ใช้ SNTP>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Polling Interval>*1: 10 ถึง 1,440 ถึง 2,880 min.
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<NTP Server Address>*1: (ที่อยู่ IP หรือชื่อโฮสต์)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<การตั้งค่าพิมพ์ FTP>
<ใช้การพิมพ์ FTP>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ชื่อผู้ใช้>: guest
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<รหัสผ่าน>: 7654321
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ใช้ UTF-8 แสดงชื่องานพิมพ์ FTP>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<การตั้งค่า WSD>
<ใช้การพิมพ์ WSD>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ใช้การเรียกดู WSD>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<การตั้งค่าการพิมพ์ IPP>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
เมื่อเลือก <เปิด>:
<อนุญาตเมื่อใช้ TLS>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ใช้การตรวจสอบยืนยัน>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<การตั้งค่าการค้นหามัลติคาสต์>
<ตอบสนอง>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ชื่อขอบเขต>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Sleep Mode Notification Settings>*1
<Notify>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>: 1 ถึง 11427 ถึง 65535
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Number of Routers to Traverse>: 0 ถึง 3 ถึง 254
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Notification Interval>: 60 ถึง 600 ถึง 65535 sec. วินาที)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ใช้ HTTP>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<TLS Settings>*1
<Key and Certificate Settings>
<Use>
ใช่
ไม่
-
<Certificate Details> (<Version>, <Serial Number>, <Signature Algorithm>, <Issued To>, <Validity Start Date>, <Validity End Date>, <Issuer>, <Public Key>, <Certificate Thumbprint>, <Issued To (Alternate Name)>, <Verify Certificate>)
ใช่
ไม่
-
<Key Usage> (แสดงว่ามีการใช้คู่คีย์เพื่อวัตถุประสงค์ใด)
ใช่
ไม่
-
<Specify Allowed Versions>
<Maximum Version>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Minimum Version>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Algorithm Settings>
Encryption Algorithm
 <AES-CBC (256-bit)>: <ปิด>, <เปิด>
 <AES-CBC (128-bit)>: <ปิด>, <เปิด>
 <AES-GCM (256-bit)>: <ปิด>, <เปิด>
 <AES-GCM (128-bit)>: <ปิด>, <เปิด>
 <3DES-CBC>: <ปิด>, <เปิด>
 <CHACHA20-POLY1305>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
Key Exchange Algorithm
 <RSA>: <ปิด>, <เปิด>
 <ECDHE>: <ปิด>, <เปิด>
 <X25519>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
Signature Algorithm
 <RSA>: <ปิด>, <เปิด>
 <ECDSA>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
HMAC Algorithm
 <SHA1>: <ปิด>, <เปิด>
 <SHA256>: <ปิด>, <เปิด>
 <SHA384>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<การตั้งค่าพร็อกซี>
<ใช้พร็อกซี>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์> (ที่อยู่ IP หรือ FQDN)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<หมายเลขพอร์ต>: 1 ถึง 80 ถึง 65535
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<พร็อกซีที่มีโดเมนเดียวกัน>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<การตั้งค่าการตรวจสอบยืนยัน>: <ใช้การตรวจยืนยันพร็อกซี>(<ปิด>, <เปิด>), <ชื่อผู้ใช้> (อักขระสูงสุด 24 ตัว), <รหัสผ่าน> (อักขระสูงสุด 24 ตัว)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ยืนยันข้อมูลตรวจสอบเมื่ออยู่ในโหมดก.จัดก.ตรวจสอบ>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
*1
การตั้งค่านี้สามารถระบุได้จาก UI ระยะไกลเท่านั้น
<การตั้งค่า TCP/IP>: <การตั้งค่า IPSec>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<ใช้ IPSec>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Receive Non-Policy Packets>*1
<Allow>, <Reject>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
*1
การตั้งค่านี้สามารถระบุได้จาก UI ระยะไกลเท่านั้น
<การตั้งค่า TCP/IP>: <การตั้งค่า IPSec>: <IPSec Policy List>*1
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<IPSec Policy List>
<Register New IPSec Policy>, <Delete>, <Raise Priority>, <Lower Priority>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Register Policy>
<Policy Name> (อักขระสูงสุด 24 ตัว), <Policy On/Off> (<ปิด>, <เปิด>), <Only Allow 256-bit for AES Key Length> (<ปิด>, <เปิด>), <Selector Settings>, <IKE Settings>, <IPSec Network Settings>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Selector>
<Local Address Settings> (<All IP Addresses>, <IPv4 Address>, <IPv6 Address>, <IPv4 Manual Settings>, <IPv6 Manual Settings>)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 Manual Settings> (<Single Address>(<First Address>), <Range Address>(<First Address>, <Last Address>), <Subnet Settings>(<First Address>, <Subnet Settings>))
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 Manual Settings> (<Single Address>(<First Address>), <Range Address> (<First Address>, <Last Address>), <Prefix Address> (<First Address>, <Prefix Length>))
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefix Length> (1 ถึง 64 ถึง 128)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Remote Address Settings>(<All IP Addresses>, <All IPv4 Addresses>, <All IPv6 Addresses>, <IPv4 Manual Settings>, <IPv6 Manual Settings>)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 Manual Settings>(<Single Address>(<First Address>), <Range Address>(<First Address>, <Last Address>), <Subnet Settings>(<First Address>, <Subnet Settings>))
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 Manual Settings> (<Single Address>(<First Address>), <Range Address> (<First Address>, <Last Address>), <Prefix Address> (<First Address>, <Prefix Length>))
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefix Length> (1 ถึง 64 ถึง 128)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Settings> (<Specify by Port Number>, <Specify by Service Name>)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify by Port Number>(<Local Port>(<All Ports>, <Single Port>), <Remote Port>(<All Ports>, <Single Port>))
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Single Port> (1 ถึง 65535)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify by Service Name>
<SMTP RX>: <ปิด>, <เปิด>
<SMTP TX>: <ปิด>, <เปิด>
<POP3>: <ปิด>, <เปิด>
<LPD>: <ปิด>, <เปิด>
<RAW>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<IKE>
<IKE Mode>: <Main>, <Aggressive>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Validity>: 1 ถึง 480 ถึง 65535 min.
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication Method>: <Pre-Shared Key Method> (<Shared Key Settings>), <Digital Signature Method> (<Key and Certificate>)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Key and Certificate>:
<Use>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Key and Certificate>:
<Certificate Details>(<Version>, <Serial Number>, <Signature Algorithm>, <Issued To>, <Validity Start Date>, <Validity End Date>, <Issuer>, <Public Key>, <Certificate Thumbprint>, <Issued To (Alternate Name)>, <Verify Certificate>)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Key and Certificate>: <Key Usage> (แสดงว่ามีการใช้คู่คีย์เพื่อวัตถุประสงค์ใด)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm> (<Auto>, <Manual Settings>)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm>: <Manual Settings>
<Authentication>
<SHA1>, <SHA2>, <SHA1 and SHA2>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Encryption>
<3DES-CBC>, <AES-CBC>, <3DES-CBC and AES-CBC>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<DH Group>
<Group 14 (2048)>, <ECDH-P256>, <ECDH-P384>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<IPSec Network>
<Validity>
<Time>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
เมื่อเลือก <เปิด>: (1 ถึง 480 ถึง 65535min.)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Validity>
<Size>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
เมื่อเลือก <เปิด>: (0 ถึง 1 ถึง 65535 MB)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<PFS>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm>: <Auto>, <Manual Settings>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm>: <Manual Settings> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
การตั้งค่า <ESP>:
<ESP Authentication>: <SHA1>, <NULL>
<ESP Encryption>: <3DES-CBC>, <AES-CBC>, <3DES-CBC and AES-CBC>, <NULL>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
การตั้งค่า <ESP (AES-GCM)> Settings: ไม่มี
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
การตั้งค่า <AH (SHA1)> Settings: ไม่มี
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Connection Mode>: <Transport> (เฉพาะจอแสดงผล)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
*1
การตั้งค่านี้สามารถระบุได้จาก UI ระยะไกลเท่านั้น
<TCP/IP Settings>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<TCP/IP Option Settings>*1
<Use Window Scale Option>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<MTU Size>: 600 ถึง 1,500 bytes (600-1500)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
*1
การตั้งค่านี้สามารถระบุได้จาก UI ระยะไกลเท่านั้น
<การตั้งค่า SNMP>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<ใช้ SNMPv1>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Dedicated Community>*1
<Use Dedicated Community>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB Access Permission>: <Read/Write>, <Read Only>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Community Name 1>*1
<Use Community Name 1>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB Access Permission>: <Read/Write>, <Read Only>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Community Name>: สาธารณะ
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Community Name 2>*1
<Use Community Name 2>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB Access Permission>: <Read/Write>, <Read Only>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Community Name>: สาธารณะ 2
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ใช้ SNMPv3>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Administrator Settings>*1
<Use Administrator>: <ปิด>, <เปิด>
<User Name>: เฉพาะจอแสดงผล
<MIB Access Permission>: เฉพาะจอแสดงผล
<Security Settings>: เฉพาะจอแสดงผล
<Authentication Algorithm>: เฉพาะจอแสดงผล
<Encryption Algorithm>: เฉพาะจอแสดงผล
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Same Password as for Authentication>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Set/Change Password>: <ปิด>, <เปิด>
<Encryption Password>: ป้อนรหัสผ่าน
<Confirm>: ป้อนรหัสผ่าน
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<การตั้งค่าผู้ใช้>*1
<User On/Off>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Register> (<User Name>, <MIB Access Permission> (<Read/Write>, <Read Only>), <Security Settings> (<Auth. Yes/Encrypt. Yes>, <Auth. Yes/Encrypt. No>, <Auth. No/Encrypt. No>), <Authentication Algorithm> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Authentication Password>, <Encryption Algorithm> (<DES>, <AES>), <Encryption Password>)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Edit User> (<User Name>, <MIB Access Permission> (<Read/Write>, <Read Only>), <Security Settings> (<Auth. Yes/Encrypt. Yes>, <Auth. Yes/Encrypt. No>, <Auth. No/Encrypt. No>), <Authentication Algorithm> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Authentication Password>, <Encryption Algorithm> (<DES>, <AES>), <Encryption Password>)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Delete>
ใช่
ไม่
-
<Get Printer Management Information from Host>*1
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
*1
การตั้งค่านี้สามารถระบุได้จาก UI ระยะไกลเท่านั้น
<จัดรูปแบบทรัพยากรโฮสต์ MIB เป็น RFC2790>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<จัดรูปแบบทรัพยากรโฮสต์ MIB เป็น RFC2790>
<ปิด>, <เปิด>
ไม่
C
Settings/Registration Basic Information
<Dedicated Port Settings>*1
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<Dedicated Port Settings>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Dedicated Port Authentication Method>
<Mode 1>, <Mode 2>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
*1
การตั้งค่านี้สามารถระบุได้จาก UI ระยะไกลเท่านั้น
<ใช้ฟังก์ชันพักข้อมูล>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<ใช้ฟังก์ชันพักข้อมูล>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<รับพร้อมกัน>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<รับพร้อมกัน>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<เวลาที่ต้องรอสำหรับการเริ่มต้นการเชื่อมต่อ>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<เวลาที่ต้องรอสำหรับการเริ่มต้นการเชื่อมต่อ>
0 ถึง 300 วินาที
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<การตั้งค่าไดรเวอร์ Ethernet>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<การตั้งค่าไดรเวอร์ Ethernet>
<ตรวจหาอัตโนมัติ>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<โหมดสื่อสาร>: <สองด้านครึ่งเดียว>, <สองด้านทั้งหมด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ชนิด Ethernet>: <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ความเร็วการถ่ายโอนในปัจจุบัน>: เฉพาะจอแสดงผล
ใช่
ไม่
-
<ที่อยู่ MAC>: เฉพาะจอแสดงผล
ใช่
ไม่
-
<การตั้งค่า IEEE 802.1X>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<ใช้ IEEE 802.1X>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Login Name> *1
Login Name
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Verify Authentication Server Certificate>*1
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Verify Authentication Server Name
>*1
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication Server Name>*1
Authentication Server Name
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Use TLS>*1
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Key and Certificate>*1
<Use>
ใช่
ไม่
-
<Certificate Details> (<Version>, <Serial Number>, <Signature Algorithm>, <Issued To>, <Validity Start Date>, <Validity End Date>, <Issuer>, <Public Key>, <Certificate Thumbprint>, <Issued To (Alternate Name)>, <Verify Certificate>)
ใช่
ไม่
-
<Key Usage> (คีย์และใบรับรอง)
ใช่
ไม่
-
<Use TTLS>*1
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<TTLS Settings (TTLS Protocol)>: <Use MSCHAPv2>, <Use PAP>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Use PEAP>*1
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Login Name as User Name>*1
<ปิด>, <เปิด>,
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<User Name> *1
ชื่อของผู้ใช้ที่จะพิสูจน์ตัวตนด้วยการรับรองความถูกต้อง IEEE802.1X
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Password>*1
รหัสผ่านของผู้ใช้ที่จะพิสูจน์ตัวตนด้วยการรับรองความถูกต้อง IEEE802.1X
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
*1
การตั้งค่านี้สามารถระบุได้จาก UI ระยะไกลเท่านั้น
<การตั้งค่าไฟร์วอลล์>: <ตัวกรองที่อยู่ IPv4>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<ตัวกรองขาออก>
<ใช้ตัวกรอง>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (ที่อยู่ IPv4 สูงสุดถึง 16 รายการ)>, <Delete>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>*1: ป้อนหมายเลขพอร์ต
  <Delete>, <Add>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ตัวกรองขาเข้า>
<ใช้ตัวกรอง>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (ที่อยู่ IPv4 สูงสุดถึง 16 รายการ), <Delete>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>*1: ป้อนหมายเลขพอร์ต
  <Delete>, <Add>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 Address ICMP Settings>*1
<Always Allow Sending/Receiving Using ICMP>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
*1
การตั้งค่านี้สามารถระบุได้จาก UI ระยะไกลเท่านั้น
<การตั้งค่าไฟร์วอลล์>: <ตัวกรองที่อยู่ IPv6>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<ตัวกรองขาออก>
<ใช้ตัวกรอง>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (ที่อยู่ IPv4 สูงสุดถึง 16 รายการ), <Delete>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Off>, <On>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>*1: ป้อนหมายเลขพอร์ต
  <Delete>, <Add>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ตัวกรองขาเข้า>
<ใช้ตัวกรอง>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (ที่อยู่ IPv4 สูงสุดถึง 16 รายการ), <Delete>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Off>, <On>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>*1: ป้อนหมายเลขพอร์ต
  <Delete>, <Add>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 Address ICMP Settings>*1
<Always Allow Sending/Receiving Using ICMP>: <Off>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
*1
การตั้งค่านี้สามารถระบุได้จาก UI ระยะไกลเท่านั้น
<การตั้งค่าไฟร์วอลล์>: <ตัวกรองที่อยู่ MAC>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<ตัวกรองขาออก>
<ใช้ตัวกรอง>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Add> (ที่อยู่ Mac สูงสุด 100 รายการ), <Edit>, <Delete>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ตัวกรองขาเข้า>
<ใช้ตัวกรอง>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Add> (ที่อยู่ Mac สูงสุด 100 รายการ), <Edit>, <Delete>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
*1
การตั้งค่านี้สามารถระบุได้จาก UI ระยะไกลเท่านั้น
<การตั้งค่าไฟร์วอลล์>: <IP Address Block Log>*1
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<IP Address Block Log>
<Date/Time>, <Type>, <IP Address>, <Port Number>, <Result>
ใช่
ไม่
-
*1
การตั้งค่านี้สามารถระบุได้จาก UI ระยะไกลเท่านั้น
<ใช้ Mopria>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<ใช้ Mopria>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ใช้ AirPrint>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<ใช้ AirPrint>
<ปิด>, <เปิด>
เมื่อเลือก <เปิด> ไว้:
<Printer Name>*1: ป้อนชื่อเครื่องพิมพ์
<Location>*1: ป้อนสถานที่
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
*1
การตั้งค่านี้สามารถระบุได้จาก UI ระยะไกลเท่านั้น
<แสดงข้อผิดพลาดสำหรับ AirPrint>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<แสดงข้อผิดพลาดสำหรับ AirPrint>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Position Information>*1
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<Position Information>
<Auto Acquire>
ใช่
ไม่
-
<Latitude>: ระบุละติจูด
ใช่
ไม่
-
<Longitude>: ระบุลองจิจูด
ใช่
ไม่
-
*1
การตั้งค่านี้สามารถระบุได้จาก UI ระยะไกลเท่านั้น
<ใช้ IPP Everywhere>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<ใช้ IPP Everywhere>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Settings for Universal Print>*1
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<Basic Settings>
<Use Universal Print>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Verify Server Certificate>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Add CN to Verification Items>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Printer Name>
OIP_PRINTER
ใช่
A
Settings/Registration Basic Information
<Application ID>
f9fc375cc7ba-4e5c-b213-23affd792cc1
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Authentication URL>
https://login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Registration URL>
https://register.print.microsoft.com/api/v1.0/register
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Registration Status>
<URL for Registration>
<Code for Registration>
ใช่
-
Settings/Registration Basic Information
*1
การตั้งค่านี้สามารถระบุได้จาก UI ระยะไกลเท่านั้น
<เลือกอินเทอร์เฟซ>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<เลือกอินเทอร์เฟซ>
<LAN แบบมีสาย>, <LAN ไร้สาย>, <LAN แบบมีสาย + LAN แบบมีสาย>, <LAN แบบมีสาย + LAN ไร้สาย>
ไม่
C
Settings/Registration Basic Information
<การตั้งค่า LAN ไร้สาย>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<โหมดปุ่มกด WPS>
<โหมดรหัส PIN WPS>
<การตั้งค่า SSID>
<เลือกจุดการเข้าถึง>: เลือกจากรายการ
ไม่
ไม่
-
การรับรองความถูกต้อง WEP: (<คีย์ WEP (5-26 ตัวอักษร)>: ป้อนคีย์ WEP
ไม่
ไม่
-
การรับรองความถูกต้อง WPA/WPA2-PSK, WPA2-PSK/WPA3-SAE, WPA3-SAE: <คีย์การเข้ารหัส>: ป้อนข้อความรหัสผ่าน
ไม่
ไม่
-
<กรอกด้วยตนเอง>: ป้อน SSID
ไม่
ไม่
-
<การตั้งค่าความปลอดภัย>: <ไม่มี>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE>, <WPA3-SAE>
ไม่
ไม่
-
<การตั้งค่าความปลอดภัย> (<WEP>)
<การรับรอง 802.11> (<ระบบเปิด>, <คีย์ที่ใช้ร่วมกัน>), <คีย์ WEP 1>, <คีย์ WEP 2>, <คีย์ WEP 3>, <คีย์ WEP 4>
<การตั้งค่าความปลอดภัย> (<WPA/WPA2-PSK>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE>)
<วิธีการเข้ารหัส> (<อัตโนมัติ>, <AES-CCMP>)
ไม่
ไม่
-
<โหมดประหยัดพลังงาน>
<ปิด>, <เปิด>
ไม่
ไม่
-
<ข้อมูลการเชื่อมต่อ>
<ที่อยู่ MAC>: จอแสดงผลเท่านั้น
<สถานะ LAN ไร้สาย>: จอแสดงผลเท่านั้น
<ข้อมูลข้อผิดพลาดล่าสุด>: จอแสดงผลเท่านั้น
<ช่อง>: จอแสดงผลเท่านั้น
<การตั้งค่า SSID>: จอแสดงผลเท่านั้น
<การตั้งค่าความปลอดภัย>: จอแสดงผลเท่านั้น
<โหมดประหยัดพลังงาน>: จอแสดงผลเท่านั้น
ใช่
ไม่
-
<การตั้งค่าการเชื่อมต่อโดยตรง>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<ใช้การเชื่อมต่อโดยตรง>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ชนิดการเชื่อมต่อโดยตรง>
<โหมดจุดเข้าใช้งาน>, <Wi-Fi Direct>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ชื่ออุปกรณ์สำหรับ Wi-Fi Direct>
<ชื่ออุปกรณ์(Wi-Fi Direct)>: ชื่ออุปกรณ์
ใช่
ไม่
Settings/Registration Basic Information
<เวลาจนกระทั่งสิ้นสุดการเชื่อมต่อโดยตรง>
0 = ไม่มี, 1 ถึง 30 ถึง 60 นาที
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<การตั้งค่าโหมดจุดเข้าใช้งาน>
<ใช้ SSID แบบกำหนดเอง>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
เมื่อเลือก <เปิด>:
<SSID>: ป้อน SSID
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ใช้คีย์เครือข่ายแบบกำหนดเอง>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
เมื่อเลือก <เปิด>:
<คีย์เครือข่าย>: ป้อนคีย์เครือข่าย
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<เปิดใช้งานต่อไปหากระบุ SSID/คีย์เครือข่าย>
<ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<การตั้งค่าที่อยู่ IP ของการเชื่อมต่อโดยตรง>
192.168.22.1
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Session Settings>*1
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<Timeout After Logging in to Remote UI>
15 ถึง 150 นาที
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
*1
การตั้งค่านี้สามารถระบุได้จาก UI ระยะไกลเท่านั้น
<การตั้งค่าสายย่อย>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<การตั้งค่าที่อยู่ IP>
<ได้รับอัตโนมัติ>: <DHCP>, <ปิด>
ไม่
C
Settings/Registration Basic Information
<ขอรับด้วยตนเอง>
 <ที่อยู่ IP>: <0.0.0.0>
 <ซับเน็ตมาสก์>: <0.0.0.0>
 <ที่อยู่เกตเวย์>: <0.0.0.0>
ไม่
A
Settings/Registration Basic Information
<ตรวจสอบการตั้งค่า>: เฉพาะจอแสดงผล
ไม่
A
-
<สายที่ใช้เป็นอันดับแรกส.ร.ก.สื่อสารกับอุปกรณ์พกพา>
<สายหลัก>, <สายย่อย>
ไม่
C
Settings/Registration Basic Information
<การตั้งค่าไดรเวอร์ Ethernet>
<ตรวจหาอัตโนมัติ>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<โหมดสื่อสาร>: <สองด้านครึ่งเดียว>, <สองด้านทั้งหมด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ชนิด Ethernet>: <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ความเร็วการถ่ายโอนในปัจจุบัน>: เฉพาะจอแสดงผล
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ที่อยู่ MAC>: เฉพาะจอแสดงผล
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<การตั้งค่าสายย่อย>: <การตั้งค่าไฟร์วอลล์>: <ตัวกรองที่อยู่ IPv4>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<ตัวกรองขาออก>
<ใช้ตัวกรอง>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (ที่อยู่ IPv4 สูงสุดถึง 16 รายการ), <Delete>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Off>, <On>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>*1: ป้อนหมายเลขพอร์ต
  <Delete>, <Add>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ตัวกรองขาเข้า>
<ใช้ตัวกรอง>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Allow>, <Reject>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (ที่อยู่ IPv4 สูงสุดถึง 16 รายการ), <Delete>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Off>, <On>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>*1: ป้อนหมายเลขพอร์ต
  <Delete>, <Add>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
*1
การตั้งค่านี้สามารถระบุได้จาก UI ระยะไกลเท่านั้น
<การตั้งค่าสายย่อย>: <การตั้งค่าสำหรับการสื่อสารข้อมูลระบบ>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<การตั้งค่าที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS>
<เซิร์ฟเวอร์ DNS เริ่มต้น>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<เซิร์ฟเวอร์ DNS สำรอง>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<การตั้งค่าพร็อกซี>
<ใช้พร็อกซี>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์> (ที่อยู่ IP หรือ FQDN)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<หมายเลขพอร์ต>: 1 ถึง 80 ถึง 65535
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<การตั้งค่าการตรวจสอบยืนยัน>
<ใช้การตรวจยืนยันพร็อกซี>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<ชื่อผู้ใช้> (อักขระสูงสุด 24 ตัว)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<รหัสผ่าน> (อักขระสูงสุด 24 ตัว)
<ยืนยัน> (อักขระสูงสุด 24 ตัว)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<เลือกสายที่จะใช้>
<สายหลัก>, <สายย่อย>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<การตั้งค่าการกำหนดเส้นทางแบบคงที่>
รายการ
คำอธิบายการตั้งค่า
สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ UI ระยะไกล
นำเข้าฟังก์ชั่นทั้งหมด
ชื่อของรายการเมื่อส่งออกด้วย UI ระยะไกล
<การตั้งค่าการกำหนดเส้นทางแบบคงที่>
<ใช้การกำหนดเส้นทางแบบคงที่>: <ปิด>, <เปิด>
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
<Register>*1, <Delete>*1
ใช่
ไม่
-
<ลงทะเบียน>
<Destination Address>(<0.0.0.0>), <Gateway Address>(<0.0.0.0>)
ใช่
C
Settings/Registration Basic Information
*1
การตั้งค่านี้สามารถระบุได้จาก UI ระยะไกลเท่านั้น
9Y98-078