Bố cục Màn hình của Hướng dẫn người dùng

̉Hướng dẫn người dùng được chia thành các màn hình khác nhau, và nội dung của mỗi màn hình cũng khác nhau.
Trang Trên Cùng
Xuất hiện khi Hướng dẫn người dùng mở ra.

/

Nhấp vào để hiển thị tất cả các mục trong chương. Nhấp vào để quay lại danh sách ban đầu.

/

Nhấp để chuyển đổi giữa màn hình mục lục và màn hình tìm kiếm. Khi màn hình mục lục hiển thị, mỗi lần nhấp vào  sẽ chuyển đổi giữa chế độ ẩn và hiện màn hình. Khi màn hình tìm kiếm hiển thị, mỗi lần nhấp vào  sẽ chuyển đổi giữa chế độ ẩn và hiện màn hình.

Nhấp để ấn định các chế độ cài đặt như cỡ chữ, bố cục và phương thức hiển thị cho Hướng dẫn người dùng.

Bấm để hiển thị thông tin về cách xem Hướng dẫn người dùng, cách thực hiện một tìm kiếm, và các thông tin khác.

/

Bấm để hiển thị chủ đề trước đó hoặc sau đó.

[Chú ý]

Bấm để xem thông tin quan trọng bạn nên biết khi sử dụng máy.
Trang Chủ Đề
Chứa thông tin về cách cấu hình và sử dụng máy.

Điều hướng

Xem chủ đề chương mà bạn đang xem.

Nhấp để chuyển đến trang tương ứng. Để quay trở về trang trước đó, hãy nhấp "Quay lại" trên Trình duyệt web.

/

Nhấp vào để hiển thị các mô tả chi tiết ẩn. Nhấp vào để đóng mô tả chi tiết.

Bấm để quay trở lại đầu trang.
Tìm Kiếm
Nhấp vào để hiển thị màn hình tìm kiếm. Có chứa hộp văn bản để gõ từ khóa tìm kiếm và tìm trang bạn quan tâm.

[Nhập từ khóa ở đây]

Nhập một hoặc nhiều từ khóa, sau đó nhấp vào  để hiển thị kết quả tìm kiếm. Bạn có thể tìm kiếm các trang có chứa tất cả các từ khóa bằng cách tách các từ khóa đó bằng dấu cách (khoảng trắng). Bạn cũng có thể chỉ tìm kiếm các trang có chứa một cụm từ chính xác bằng cách đặt các từ khóa trong dấu ngoặc kép.

Kết quả tìm kiếm

Hiển thị kết quả tìm kiếm của các trang có chứa các từ khóa được chỉ định. Từ các kết quả, xác định vị trí các trang bạn đang tìm kiếm và nhấp vào tiêu đề chủ đề của trang.
Từ khóa sẽ được in đậm trong các trang hiển thị từ kết quả tìm kiếm.
9Y9C-002