Kiểm tra số trang để in

Bạn có thể kiểm tra tổng số trang đã được in. Số lượng bản in bao gồm bản in trong bộ nhớ và danh sách cũng như bản in từ dữ liệu từ máy tính.
1
Chọn <Kiểm Tra Bộ Đếm> trên màn hình <Home>. Màn hình <Home>
2
Chọn <Thông Tin Bộ Đếm>.
3
Kiểm tra tổng số trang đã in.
<113: Tổng Số (Đen Trắng/Nhỏ)>
Hiển thị tổng số trang in đen trắng (cỡ B4 hoặc nhỏ hơn).
<123: Tổng Số (Nhiều Màu + Một Màu/Nhỏ)>
Hiển thị tổng số trang in màu (cỡ B4 hoặc nhỏ hơn).
<301: In (Tổng Số 1)>
Hiển thị tổng số trang in.
Bạn có thể in danh sách hiển thị số trang được sử dụng để in.
Xuất Báo Cáo  <Báo Cáo Bộ Đếm>
Để biết thông tin về các điều kiện đếm, hãy liên hệ với đại lý hoặc đại diện dịch vụ của bạn.
9Y9C-070