Đặt Proxy

Một proxy (hay máy chủ proxy HTTP) đề cập đến một máy tính hay phần mềm có khả năng thực hiện giao tiếp HTTP với các thiết bị khác, đặc biệt là khi kết nối với tài nguyên bên ngoài mạng, ví dụ như khi duyệt các trang Web. Thiết bị khách kết nối với mạng bên ngoài thông qua máy chủ proxy và không kết nối trực tiếp với tới tài nguyên bên ngoài. Cài đặt một proxy không chỉ tạo thuận lợi cho việc quản lý lưu lượng truyền tải giữa mạng nội bộ và mạng bên ngoài mà còn ngăn chặn những truy cập trái phép và tăng cường bảo vệ chống virus. Cần có quyền quản trị viên để cấu hình các cài đặt này.
1
Khởi động Remote UI. Khởi động Remote UI
2
Nhấp vào [Settings/Registration] trên trang cổng thông tin. Màn hình Remote UI
3
Nhấp vào [Network Settings]  [Proxy Settings].
4
Chọn hộp kiểm tra [Use Proxy] và chỉ định các cài đặt yêu cầu.
[HTTP Proxy Server Address]
Nhập địa chỉ máy chủ proxy. Chỉ định địa chỉ IP hoặc tên máy chủ tùy thuộc vào môi trường.
[HTTP Proxy Server Port Number]
Thay đổi số cổng khi cần thiết.
[Use Proxy within Same Domain]
Chọn hộp kiểm để cũng sử dụng máy chủ proxy đã chỉ định cho giao tiếp với các thiết bị trong cùng một miền.
Cài đặt này chỉ được hiển thị cho màn hình cài đặt proxy của đường chính.
[Use Proxy Authentication]
Để sử dụng chức năng xác thực của máy chủ proxy, hãy chọn hộp kiểm này và nhập tên người dùng để xác thực trong [User Name] và mật khẩu mới để cài đặt trong [Password] sử dụng các ký tự chữ và số.
5
Nhấp vào [OK].
Nhập hàng loạt/xuất hàng loạt
Có thể nhập/xuất cài đặt này với các mẫu máy hỗ trợ nhập hàng loạt cài đặt này. Nhập/Xuất dữ liệu cài đặt
Cài đặt này có trong [Settings/Registration Basic Information] khi xuất hàng loạt. Nhập/Xuất tất cả cài đặt

9Y9C-05U