Hiển thị thông báo từ quản trị viên

 
Bạn có thể hiển thị thông báo cho người dùng trên trang cổng thông tin của Remote UI. Cần có quyền quản trị viên để cấu hình các cài đặt này.
1
Khởi động Remote UI. Khởi động Remote UI
2
Nhấp vào [Settings/Registration] trên trang cổng thông tin. Màn hình Remote UI
3
Nhấp vào [License/Other]  [Message Board/Support Link].
4
Nhập thông báo, và nhấp vào [OK].
[Message]
Nhập nội dung của thông báo. Sử dụng cài đặt này để hiển thị các gợi ý hoạt động và các thông báo có mức độ ưu tiên thấp khác.
[Remote UI]
Chọn hộp kiểm này để hiển thị thông báo trên trang cổng thông tin của Remote UI.
[Support Link]
Nhập liên kết để hỗ trợ thông tin cho máy để hiển thị trên trang cổng thông tin của Remote UI.
9Y9C-06S