<Cài Đặt Chức Năng>

Phần này mô tả cài đặt cho các chứng năng.
Chỉ có Quản trị viên mới có thể cài đặt một số cài đặt.
Có thể không hiển thị một số cài đặt tùy thuộc vào cấu hình của thiết bị tùy chọn được lắp đặt trên máy.
Mục
Mô tả
Phần này mô tả các cài đặt cho các chức năng như Cài đặt nạp giấy, Cài đặt giấy ra và Cài đặt in.
Phần này mô tả cách chỉ định cài đặt máy in.
Phần này mô tả cách chỉ định cài đặt e-mail.
Phần này mô tả cách chỉ định cài đặt nhận.
Phần này mô tả các cài đặt cho việc in các tập tin được lưu trữ.
Phần này mô tả cài đặt in.
9Y9C-08Y